معیارهای انتخاب یک کارگزاری


کارگزاری دلیران پارس بر همین اساس به موضوع ویژگی های یک سامانه معاملاتی مناسب پرداخته است.

نسبی‌بودن معیارهای اخلاقی

وقتی می‌گوییم «مجبوریم» دقیقا چه می‌گوییم؟ در علوم اجتماعی اجبار می‌تواند سه گونه باشد؛ زیرا «قدرت» و سلطه به سه شکل قابل اعمال است. اولین و ساده‌ترین شکل اجبار محصول اعمال قدرتِ صریح و آشکار در سطح کارگزار است؛ وقتی یک نفر اسلحه‌ای را به سوی شما گرفته و از شما می‌خواهد کاری انجام دهید، شما مجبورید که به خواسته او عمل کنید؛ اما اجبار در اغلب موارد پیچیده‌تر از شکل صریح و آشکار رخ می‌نماید.

نسبی‌بودن معیارهای اخلاقی

غلامرضا حداد

وقتی می‌گوییم «مجبوریم» دقیقا چه می‌گوییم؟ در علوم اجتماعی اجبار می‌تواند سه گونه باشد؛ زیرا «قدرت» و سلطه به سه شکل قابل اعمال است. اولین و ساده‌ترین شکل اجبار محصول اعمال قدرتِ صریح و آشکار در سطح کارگزار است؛ وقتی یک نفر اسلحه‌ای را به سوی شما گرفته و از شما می‌خواهد کاری انجام دهید، شما مجبورید که به خواسته او عمل کنید؛ اما اجبار در اغلب موارد پیچیده‌تر از شکل صریح و آشکار رخ می‌نماید. جبر می‌تواند به دو شکل نهادی/سازمانی و گفتمانی نیز اعمال شود. در گونه نهادی/سازمانی، قدرت از طریق فرایندهای بوروکراتیک صریح یا ضمنی و مشروط و مقید‌کردن دسترسی‌ها به منابع، اعمال می‌شود؛ به نحوی‌ که کارگزار برای دسترسی به منابع ناگزیر از رعایت چارچوب‌ها و قواعدی می‌شود که اقتدار سیاسی آن‌ را تعریف کرده است. اگر شما بخواهید مجوزی رسمی برای فعالیتی داشته باشید، مثلا اگر بخواهید یک وکیل یا یک عضو هیئت علمی دانشگاه باشید «مجبور» هستید که مبتنی بر قواعدی برخی اقدامات را انجام داده و از برخی دیگر پرهیز کنید تا صلاحیت شما برای دسترسی احراز شود و به عبارت دیگر مجبور به اطاعت در قالب بازتولید قواعد رسمی هستید. شکل سوم از اجبار، از طریق قدرت شبکه‌ای و گفتمانی حاصل می‌شود، به نحوی‌ که سوژه به شکلی ناخودآگاه موضوع جبر قرار می‌گیرد، بدون آنکه آن‌ را حس کرده یا مرجع اعمال اقتدار را بشناسد. گفتمان‌ها به‌ واسطه ورود به نظام آگاهی، فرد را به سوژه خود بدل می‌کنند و از این طریق معنا، هویت، خیر و شر، نقش اجتماعی و همچنین محدوده انتخاب‌های معنادار او را تعریف می‌کنند و به‌این‌ترتیب سوژه اجتماعی موضوع جبری قرار می‌گیرد که از آن آگاه نیست. سوژه اجتماعی بدون اینکه بداند «مجبور» است و چه بسا از این جبر دفاع کرده یا از آن لذت نیز ببرد. به‌عنوان مثال زنی را تصور کنید که سوژه یک گفتمان مردسالار است، با اینکه عملا جنس دوم و تحت سلطه محسوب می‌شود؛ اما معنا و هویتش را از آن گفتمان گرفته و نه‌تنها در کنش‌هایش قواعد و هنجارهای مردسالارانه را بازتولید می‌کند؛ بلکه در مقابل تغییر آن قواعد و هنجارها مقاومتی عملی را در پیش می‌گیرد. یا در ادبیات مارکسیستی، سبک زندگی سرمایه‌داری زمینه‌ای برای استثمار انسان مدرن تعریف می‌شود؛ استثماری که انسان‌ها از موضوع آن بودن لذت نیز می‌برند و در انتخاب‌های خود، قواعد آن‌ را بازتولید می‌کنند.

برای تبیین گونه‌های نهادی/سازمانی و گفتمانی در علوم اجتماعی، از مفهوم «ساختار» استفاده می‌شود. ساختار، مفهومی پرکاربرد در علوم اجتماعی است که تعابیر متنوعی نیز درمورد آن وجود دارد. از ساختار تعابیر فردگرایانه/لیبرالی، کل‌گرایانه جامعه‌شناختی، کل‌گرایانه تاریخی و همچنین برساخت‌گرایانه تعاملی مسبوق به سابقه است و این نوشتار بر تعبیر آخر -برساخت‌گرایانه- استوار است.

از منظر برساخت‌گرایانه، ساختارها موجودیت‌هایی پیشینی و مقدم بر کارگزاران نیستند؛ بلکه در ابتدا به واسطه کنش سوژه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند؛ اما پس از برساخته‌شدن، سوژه‌ها را به کارگزار خود بدل کرده و جبری ساختاری را بر آنها تحمیل می‌کنند. به‌عنوان مثال اگر «خانواده» را یک ساختار اجتماعی بدانیم، در گام اول، آن محصول انتخاب‌های سوژه‌های اجتماعی برای انتخاب یک شیوه مطلوب در تولید مثل و ارتباطات اجتماعی بوده است؛ اما وقتی این انتخاب، به یک الگوی مرجح و همه‌گیر بدل شد، آن‌گاه همه آحاد اجتماع ناگزیر از رعایت قواعد آن هستند تا کارگزاری بهنجار جلوه کرده و به منابعی که در قالب این الگو توزیع می‌شود، دسترسی داشته باشند.

ساختارها مجموعه‌ای از قواعد و هنجارها هستند که رفتار معنادار را از بی‌معنا و درست را از نادرست متمایز می‌کنند و کاربرد آنها به کارگزار امکان بهره‌مندی از منابع تخصیصی (مادی) و اقتداری (منزلت اجتماعی) را ارائه می‌دهد و مبتنی بر این توزیع منابع، سلسله‌مراتبی از سلطه که بر توزیع تبعیض‌آمیز منابع استوار است، شکل می‌گیرد. این قواعد و هنجارها، ماهیتا گزاره‌هایی زبانی هستند که «رژیم‌های حقیقت» را خلق می‌کنند.

اما اگر هیچ حقیقت مطلق یا صدقی در پسِ این ساختارهای معنایی نیست، پس معیار ارزیابی آنها چه باید باشد؟ پاسخ روشن است: کارکرد آنها. این نظم‌های خیالی ابزارهایی هستند برای مدیریت بهینه زیست اجتماعی بشر. به‌همین‌دلیل نیز هر عصری از زندگی بشر نهادهای خاص خود را داشته است و نهادها در انواع نظام‌های زیست اجتماعی در طول تاریخ، همواره دستخوش تغییر و تحول شده‌اند. به‌عنوان مثال به نهادهای خانواده، دین و دولت توجه کنیم؛ در زندگی پیشاکشاورزی نهاد خانواده از نوع اشتراکی، نهاد دولت از نوع اقتدار سیاسی پراکنده در نظمی قبیله‌ای و نهاد دین از نوع روح‌باوری بوده است؛ در الگوی زندگی کشاورزی، خانواده گسترده، دولت محلی با اقتدار سیاسی نیمه‌متمرکز و ادیان چندخدایی با تحول در نهادهای پیشین شکل می‌گیرند. پس از اختراع خط و پول و شکل‌گیری اولین شهرهای بزرگ نخستین دولت‌های امپراتوری و اولین ادیان توحیدی متولد می‌شوند و در زندگی پساانقلاب صنعتی نیز خانواده گسترده به‌تدریج به خانواده هسته‌ای، دولت امپراتوری به دولت مدرن و نهاد دین از نهادی با سلسله‌مراتب متمرکز به نهادی با توزیع پراکنده منابع تبدیل می‌شود. این نهادها نظم‌هایی هستند که با اقتضائات در حال تغییر زیست بشری و در پیوند با یکدیگر هماهنگ شده‌اند.

اما نکته اینجاست که همیشه در مقابل تغییرات این نظم‌های معنایی، از طرف نقش‌هایی که بیشترین سهم را از منابع تخصیصی و اقتداری مبتنی بر قواعد نظم‌های مستقر دارند، مقاومت‌های عملی و جدی صورت می‌گیرد. در یک نظم مستقر و با‌ثبات، تکلیف کارگزار روشن است و می‌داند که باید از چه قواعدی پیروی کند تا بقا و دسترسی تعریف‌شده‌اش به منابع تضمین شود؛ اما در وضعیت در حال گذار از نظم‌های پیشین به نظم‌های جدید بلاتکلیفی و جدال حاکم است. قدیمی در حال رفتن و جدید در حال شدن است و کارگزار باید انتخابی عموما اخلاقی را شکل دهد. باید انتخاب کند که کارگزار ساختارهای رو به آینده باشد یا بر وجود و تداوم نظم‌های پیشین اصرار ورزد و چون هیچ معیار و صدق بیرونی برای ارزیابی وجود ندارد، علاوه بر ملاحظه توزیع منابع، پای اخلاق و انتخاب اخلاقی به شکلی بنیادین به میان می‌آید.

مبتنی بر این چارچوب نظری، می‌توان فیلم «مجبوریم» را موضوع تحلیل مضمونی قرار داد و در ادامه به برخی از این مضامین پرداخته می‌شود:

اولین و مهم‌ترین مضمون در «مجبوریم»، زن و زنانگی است. شخصیت‌های اصلی داستان زنان هستند و مردان عمدتا موقعیتی مکمل دارند. زنان در «مجبوریم»، کارگزارِ بازتولیدکننده قواعد و هنجارهای ساختارهای مستقر و رسمی نیستند. آنها سوژه‌هایی کنشگر و در پی تغییر وضع موجود هستند، نه کارگزاران نظم موجود؛ چرا‌که مبتنی بر قواعد و هنجارهای نظم‌های پیشینی و مستقر، زن نمی‌باید کنشگری اجتماعی باشد و دسترسی‌اش به منابع اقتداری در این زمینه به شکلی ساختاری محدود شده است؛ اما سارا ندائی، دکتر پندار و خانم ارشد زنانی هستند که برخلاف قواعد مسلط، کنشگرانی اجتماعی‌اند که تلاش می‌کنند به زنی دیگر -گلبهار- که در درون سلسله‌مراتب ساختارهای مسلط در انتهای زنجیره توزیع منابع قرار گرفته است، کمک کنند تا سهم خود را افزایش دهد؛ البته هر‌یک از آنها کنش خود را مبتنی بر قواعد متفاوتی شکل می‌دهند. زن به‌عنوان یک کنشگر اجتماعی، نه به‌عنوان فرد یا عضوی از خانواده یا در درون چارچوب‌های رسمی، موضوع محوری فیلم است؛ اما نکته درخور‌توجه این است که با وجود زن‌محوری، فیلم در دام تعابیر سطحی، دوانگارانه و مردستیزانه از فمینیسم نیفتاده است. آنچه برجسته است، تأکید بر «کنشگری ایجابی زنانه» است، نه «مقاومت‌های سلبی مردانه». موضوع «مجبوریم» سلطه مردانه در سطح کارگزاری نیست؛ بلکه سلطه ساختاری است که مردان نیز در درون آن قرار دارند.

مضمون مهم دیگر، «مسئولیت اجتماعی» است. جیمز روزنا، استاد بزرگ علوم سیاسی، چهار تیپ شخصیتی متفاوت درخصوص مسئولیت اجتماعی را بر‌اساس میزانی که فرد به نیازهای خود یا نیازهای اجتماع کلان اهمیت می‌دهد، از یکدیگر تفکیک می‌کند. تیپ اول، شخصیت انزواگرا یا شهروندی بی‌اعتناست، شخصیتی که نه برای خود و نیازهایش و نه برای ارزش‌ها و نیازهای اجتماعش ارزشی قائل نیست و به نوعی دچار خودویرانگری کلبی‌مسلک است. تیپ دوم، شخصیتی است که نیازهای خود را در هر شرایطی بر نیازها و ارزش‌های اجتماعش ترجیح می‌دهد و شهروندی خودمحور نام دارد. شهروند خودمحور در موضع گزینش همواره خود را بر دیگران ترجیح می‌دهد و توجهی به تأثیری که کنش فردی او بر خیر جمعی می‌گذارد، ندارد. تیپ سوم، شخصیتی است که نیازها و ارزش‌های اجتماعش را بر نیازهای خود ترجیح می‌دهد که در دو الگوی ایثارگرانه و ایدئولوژیک قابل دسته‌بندی است. تفاوت الگوی ایثارگرانه و ایدئولوژیک در اهمیت امر اخلاقی نهفته است؛ ایثارگری انتخاب اخلاقی کنشگر اجتماعی است؛ اما در کنش ایدئولوژیک، انتخابی اخلاقی در کار نیست؛ بلکه کنش مبتنی بر الگویی ساختاری و از بالا به پایین تعریف می‌شود که البته می‌تواند

تیپ چهارم نیز شخصیتی است که نیازهای فردی‌اش در راستای نیازها و ارزش‌های جمعی تعریف می‌شود که الگوی شهروندی دموکراتیک نام دارد. مسئولیت اجتماعی مفهومی است که تنها در دو الگوی شهروندی ایثارگرانه و دموکراتیک قابل پیگیری است؛ اما نکته اینجاست که شهروندی دموکراتیک صرفا یک انتخاب اخلاقی نیست؛ بلکه محصول ساختارهای معنایی دموکراتیک است. در ساختارهای معنایی غیردموکراتیک با سلسله‌مراتبی از توزیع تبعیض‌آمیز منابع، اساسا امکانی برای انتخاب شهروندی دموکراتیک از سوی کارگزار وجود ندارد و انتخاب‌های ممکن معیارهای انتخاب یک کارگزاری بین سه الگوی بی‌اعتنا، خودمحور و ایثارگرانه/ایدئولوژیک در دسترس است. عمده انتخاب‌ها در جوامع غیردموکراتیک از جنس بی‌اعتنایی و خودمحوری است و بسیار معدود و نادرند کارگزارانی که الگوی ایثارگرانه در پیش می‌گیرند؛ اما ترقی همواره مدیون و مرهون و نیازمند وجود آنهایی بوده است که الگوی ایثارگرانه را انتخاب کرده‌اند و در نبود آنها هیچ ساختاری در طول تاریخ مشمول تغییر و تحول نمی‌شد. ترقی بشر، مدیون کنش کارگزارانی است که در شکل‌دادن به ساختارهای جدید حاضر به گذشتن از نیازهای فردی در راستای خیر جمعی در قالب الگویی

رضا درمیشیان نیز مانند شخصیت‌های داستانش انتخاب اخلاقی ایثارگرانه را در پیش گرفته است. تحقق ساختار دموکراتیک به‌عنوان الگویی مترقی در مراحل تحول زیست بشری، مدیون و وابسته به کنش کارگزارانی است که قواعد نظم غیردموکراتیک و مستقر را به چالش کشیده و برای این انتخاب هزینه پرداخت می‌کنند؛ اگرچه ممکن است این انتخاب از منظر عقلانیت ابزاری و خودمحور قابل فهم نباشد.

مضمون مهم دیگر، «نسبی‌بودن معیارهای اخلاقی» است. اخلاق به معنی معیارهایی برای شناسایی خوب و بد یا خیر و شر است. در هر اپیستمه یا ساختار معنایی، معیارهای خوب و بد متناسب با کارکردها و به شکلی نسبی تعریف می‌شوند. شاخص‌های اخلاقی هم در بعد درزمانی/تاریخی و هم در بعد هم‌زمانی/تنوع فرهنگی همواره مشمول تنوع و نسبیت بوده‌اند.

آخرین مضمون به «انعطاف‌پذیری کنش کارگزار» مربوط است که بسیار ظریف و خلاقانه به آن پرداخته شده است. بدون وجود ساختار، کنشی معنادار امکان‌پذیر نیست و همواره تغییرات ساختاری از درون ساختارها و به‌ واسطه کنش منعطف و هوشمندانه کارگزارانی اتفاق می‌افتد که با قواعد بازی می‌کنند. کنش شخصیت‌های اصلی فیلم در بازی‌کردن با قواعد موجود، بسیار هوشمندانه است

«مجبوریم» تشابه عجیب و معناداری با تعاریف توسعه‌یافتگی در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه دارد. توسعه مفهومی است که همواره در مقابل تعریف مقاومت کرده است و در طول 70 سالی که از عمر آکادمیک آن می‌گذرد، تعاریف متعددی را به خود دیده است. در یکی از متأخرترین و البته عمیق‌ترین تعاریف، جامعه‌ای «توسعه‌یافته» است که در آن افراد کمتر «مجبور» باشند. هرچه گزینه‌های آحاد جامعه برای انتخاب در شیوه زندگی‌شان بیشتر باشد و هرچه آزادی انتخاب بیشتری عملا در کار باشد، آنها توسعه‌یافته‌تر محسوب می‌شوند. جبر، اجتناب‌ناپذیر است؛ اما توسعه‌یافتگی، فرایندی است رو به کمتر مجبور‌بودن.

چند نکته مهم برای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

یکی از مهمترین دغدغه‌های کسانی که می‌خواهند در بورس سرمایه گذاری کنند، انتخاب معیارهای انتخاب یک کارگزاری یک کارگزاری مناسب است. کارگزاری‌های بورس عموما خدمات متنوعی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند که همین موضوع باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار دچار سردرگمی برای انتخاب کارگزاری شود. برای انتخاب بهترین کارگزاری بورس معیارهای مختلفی وجود دارد که در ادامه شما را با مهمترین معیارها برای انتخاب یک کارگزاری مناسب آشنا می‌کنیم.

 چند نکته مهم برای انتخاب بهترین کارگزاری بورس

سامانه معاملاتی مناسب

یکی از مهمترین معیارها برای انتخاب کارگزاری، سامانه معاملاتی است. در سال‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی، سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها نیز دست‌خوش تغییرات گسترده‌ای شده است. بسیاری از کارگزاری‌ها در حال حاضر به مشتریان خود سامانه معاملاتی اختصاصی ارائه می‌دهند.

نکته مهم در رابطه با سامانه‌های معاملاتی سرعت و کیفیت آن‌ها است. یک سامانه معاملاتی مناسب باید از سرعت مناسبی برای ارسال سفارشات خرید و فروش برخوردار باشد. همچنین از لحاظ عملکردی نیز باید کیفیت مناسبی در روزهای پر ترافیک بازار داشته باشد و نباید دچار اختلال شود.

آموزش کاربردی

ورود به بورس بدون داشتن دانش کافی، ریسک زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد. یک کارگزار مناسب باید در نقش حامی و مشاور شما عمل کند. بسیاری از کارگزاری‌ها برای رفع نیازهای آموزشی مشتریان، دوره‌ آموزش بورس و وبینارهای متنوعی ارائه می‌دهند.

نکته مهمی که در رابطه با آموزش‌های بورسی باید به آن توجه کرد، کیفیت و کاربردی بودن آن‌هاست. متاسفانه بسیاری از آموزش‌های ارائه شده توسط موسسات مختلف علی‌رغم هزینه بالا، از کیفیت مناسب برخوردار نیستند. این در حالیست که برخی از کارگزاری‌ها، آموزش‌های کاربردی خود را به صورت رایگان به مشتریان ارائه می‌دهند.

باشگاه مشتریان جذاب

یکی از جذاب‌ترین خدماتی که کارگزاری‌ها به مشتریان خود ارائه می‌دهند، باشگاه مشتریان است. خدمات قابل ارائه در باشگاه‌ مشتریان کارگزاری‌ها، عموما شامل خدمات ویژه آموزشی، تخفیف کارمزد، اعتبار معاملاتی و… است. در هنگام انتخاب کارگزاری بهتر است به باشگاه مشتریان و تنوع خدمات قابل ارائه در آن توجه کنید.

تخفیف کارمزد

بعضی از کارگزاری‌ها بخشی از کارمزد پرداختی مشتریان را به آن‌ها عودت می‌دهند. به این کار اصطلاحا برگشت کارمزد یا تخفیف کارمزد می‌گویند. تخفیف کارمزد باعث می‌شود هزینه‌های معاملاتی معامله‌گران تا حد زیادی کاهش یابد.

خدمات اعتباری

اعتبار یا وام خرید سهام، یکی دیگر از خدماتی است که کارگزاران به مشتریان خود ارائه می‌دهند. بهتر است هنگام دریافت خدمات اعتباری، به شرایط دریافت آن مانند نرخ بهره، دوره بازپرداخت و… توجه کنید. در ضمن برخی از کارگزاران برای خرید عرضه‌های اولیه نیز به مشتریان خود اعتبار معاملاتی رایگان اعطا می‌کنند.

مدیریت دارایی حرفه‌ای

کارگزاران برتر بازار، خدمات مدیریت دارایی حرفه‌ای نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهند. خدمات مدیریت دارایی را می‌توان به دو بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی اختصاصی تقسیم کرد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به درجه ریسکشان و محلی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند انواع مختلفی دارند. به عنوان مثال صندوق درآمد ثابت برای افرادی مناسب است که قصد سرمایه‌گذاری بدون ریسک با سود نسبتا ثابت دارند. سود این صندوق‌ها معمولا بالاتر از سود متعارف بانکی است و به صورت روزشمار محاسبه می‌شود. علاوه بر این صندوق، صندوق‌های سهامی نیز وجود دارند که بازدهی آن‌ها متناسب با بازدهی بورس است و برای افرادی مناسب است که از ریسک‌پذیری لازم برخوردار باشند.

اما اختصاصی‌ترین روش مدیریت دارایی، سبدگردانی است. در این روش مدیریت دارایی شما توسط تحلیلگران و افراد متخصص انجام می‌شود. این روش مدیریت دارایی، به افرادی پیشنهاد می‌شود که تمایل دارند، مدیریت دارایی‌شان توسط یک تیم حرفه‌ای به صورت اختصاصی صورت گیرد.

بنابراین توجه داشته باشید که یکی از معیارهای مهم برای انتخاب بهترین کارگزاری بورس، مدیریت دارایی و تنوع طرح‌های سرمایه‌گذاری آن است.

مشاوره سرمایه‌گذاری

یکی دیگر از خدمات کاربردی که کارگزاران برتر بازار به مشتریان خود ارائه می‌دهند، خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری است. مشاوره اصولی به شما کمک می‌کنند تا مسیر درستی برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید و احتمال موفقیت خود در بورس را افزایش دهید.

کدام کارگزاری خدمات بهتر و کامل‌تری ارائه می‌دهد؟

انتخاب کارگزاری مناسب همان‌طور که در بالا بیان شد کار چندان ساده نیست. عموما کارگزاران خدمات متنوعی به مشتریان ارائه می‌دهند. اما یکی از کارگزاری‌های برتر بازار که طیف گسترده‌ای از خدمات را به مشتریان ارائه می‌دهد، کارگزاری فارابی است.

در کارگزاری فارابی، مشتریان می‌توانند از سامانه معاملاتی اختصاصی آن با نام فارابیکسو استفاده کنند. این سامانه امکانات مختلفی که یک معامله‌گر برای ترید حرفه‌ای در بازار نیاز دارد، در اختیارش قرار می‌دهد.

دوره‌ آموزش بورس از سطح مقدماتی تا پیشرفته با کیفیت مناسب در مرکز آموزش این کارگزاری با نام آموزین برگزار می‌شود و مشتریان می‌توانند از آموزش اصولی این بازار به صورت رایگان برخوردار شوند.

تنوع ابزارهای مدیریت دارایی در کارگزاری فارابی زیاد است. شما می‌توانید از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند صندوق درآمد ثابت و صندوق سهامی یا سبدگردانی اختصاصی این شرکت بهره‌مند شوید. همچنین این کارگزاری از تیم حرفه‌ای مشاوران نیز برخوردار است که به مشتریان مشاوره رایگان سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند.

علاوه بر موارد ذکر شده، از طریق باشگاه مشتریان کارگزاری فارابی(باهم)، به راحتی می‌توانید از تخفیف کارمزد و اعتبار معاملاتی با طرح‌های متنوع نیز برخوردار شوید.

** این محتوا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و توسط سفارش دهنده آن تهیه و تنظیم شده است

معیارهای انتخاب یک کارگزاری

افزایش شعب فعال کارگزاری دلیران پارس به 33 شعبه در سطح کشور

با موافقت و صدور مجوز شرکت بورس ، شعب کارگزاری دلیران پارس در 3 شهرستان دیگر افتتاح شد و بدین ترتیب تعداد دفاتر فعال کارگزاری به 33 شعبه در سطح کشور رسید.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری دلیران پارس، شرکت بورس اوراق بهادار در روزهای اخیر با افتتاح شعب جدید کارگزاری دلیران پارس در شهرستان های کاشان، ساوه و گنبدکاووس موافقت و متعاقب آن دفاتر جدید کارگزاری در این شهرستان‌ها آغاز به کار کرد.

کارگزاری دلیران پارس هم اکنون از نظر توسعه دفاتر و شعب در میان 15 کارگزاری برتر کشور قرار معیارهای انتخاب یک کارگزاری دارد و افزایش دفاتر آن به 50 شعبه تا پایان سال در دستور است.

خدمات بورسی کارگزاری دلیران پارس تا کنون در استان های تهران با 5 شعبه، البرز با 3 شعبه، اصفهان با 3 شعبه، قزوین و کرمان هر یک با دو شعبه و همچنین استان های مرکزی، قم، فارس، زنجان، گلستان، مازندران، خراسان رضوی، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، بوشهر و هرمزگان ارائه می شد که با افتتاح دفاتر جدید، تعداد شعب کارگزاری به 33 شعبه رسید.

این در حالی است که کارگزاری دلیران پارس برای ثبت نام متقاضیان در کارگزاری و صدور کد بورسی با بیش از 900 دفتر پیشخوان دولت نیز قرارداد دارد.

آزاد سازی سهام عدالت و اعلام حمایت های دولت از بازار سرمایه در سال جاری موج عظیمی از سهامداران جدید را وارد بورس اوراق بهادار کرده است، این در حالی است که فقدان خدمات کارگزاران بورس اعم از مدیریت معاملات، کنترل ریسک و راهنمایی، مشاوره و آموزش در بسیاری از شهرهای کشور به عنوان حلقه مفقوده ارتباط مردم با بازار سهام وجود داشته و به عنوان خلاء جدی احساس می شود.

بنا بر برخی آمارها در حال حاضر از 1359 شهر کشور تنها 250 شهر به دفاتر و شعب کارگزاری های بورس دسترسی دارند ، بر این اساس توسعه دفاتر و شعب کارگزاری دلیران پارس از برنامه ها و اولویت های اصلی بوده و تا پایان سال توسعه دفاتر تا رسیدن به50 شعبه فعال در سراسر کشور در دستور کار خواهد بود.

سامانه برتر معاملات آنلاین در شرکت کارگزاری دلیران پارس

نیمه نخست سال 1399 رکوردی تاریخی را معیارهای انتخاب یک کارگزاری در ورود سرمایه های مردمی به بازار سهام به ثبت رساند، این در حالی است که کندی و قطع سامانه های معاملاتی از گلایه های رایج بود که از سوی تازه واردان بورس به گوش می رسید.

دلیران پارس

کارگزاری دلیران پارس بر همین اساس به موضوع ویژگی های یک سامانه معاملاتی مناسب پرداخته است.

سامانه های آنلاین معاملات، امکان سفارشات سهام را به صورت لحظه ای فراهم کرده اند، یعنی همزمان با مشاهده و پیگیری روند قیمت و معاملات بازار سرمایه می توان سفارش خرید یا فروش را از طریق سامانه معاملاتی ارسال کرد تا معاملات در لحظه انجام شود.

به طور کلی 3 نوع سامانه معاملاتی آنلاین وجود دارد.

 • سامانه معاملات آنلاین که تحت وب بوده و با دریافت نام کاربری و رمز عبور از طریق کارگزار در اختیار سهامدار قرار می گیرد.
 • نسخه موبایلی که به همین ترتیب و با نصب اپلیکشین بر روی گوشی تلفن همراه فعال شده و تمامی امکانات معاملات آنلاین تحت وب را در اختیار کاربر قرار می دهد.
 • نسخه نرم افزاری که از سوی سازمان بورس ارائه شد اما به دلیل فقدان زیر ساخت های لازم استفاده از آن چندان معمول نیست.

امکان ارسال سفارش پیشرفته و همچنین حذف لحظه ای سفارشات، اتصال حساب بانکی به سیستم معاملات، مشاهده پرتفوی لحظه ای، نمایش سبد دارایی سهام، دریافت پیام های ناظر بازار، نمایش 3 مظنه برتر خرید و فروش و جزئیات سهم، مشاهده لیست خرید و فروشهای سهامدار،گردش حساب، تقاضای دریافت وجه و تحلیل تکنیکال از جمله امکات معاملات آنلاین سهام است.

در عین حال یک سامانه خوب معاملاتی باید حائز ویژگی های دیگری نیز باشد که سرعت بالا برای معاملات در لحظه، بدون کندی و قطعی، امکان خرید اتوماتیک عرضه های اولیه، پشتیبانی مناسب و پاسخگویی به پرسش های سهامداران از دیگر ویژگی های یک سامانه خوب معاملاتی است که در جلب رضایت سهامداران نقش به سزایی داشته و کارگزاری دلیران پارس ضمن ثبت نام رایگان و سریع،چنین سامانه ای را در اختیار سهامداران خود قرار می دهد.

برای دسترسی به سامانه معاملات نیاز به کد معاملاتی است، پس از آن در هر کجای دنیا که سهامدار اینترنت در اختیار داشته باشد، می تواند حساب خود را شارژ کرده و خرید و فروش سهام را انجام دهد.

معیارهای انتخاب یک کارگزاری مطمئن برای بورسی شدن

شرکت کارگزاری دلیران پارس از جمله کارگزاری های فعال و خوشنام بازار سرمایه و همچنین مـوسس بورس فلزات تهران است که سهم بسزایی در رشد و توسعه بـورس اوراق بهادار، کالاو انرژی و همچنین ارتقا جایگاه و فرهنگ آن در اقتصاد کـشورمان داشته و دارد.

انتخاب یک کارگزاری خوب نقش بسزایی در موفقیت سرمایه گذارانی که عزم ورود به بازار سرمایه را دارند، خواهد داشت و در این میان ” صرف حداقل وقت و در اختیار داشتن سامانه معاملاتی سریع، روان و بدون بار ترافیکی سنگین، از بارزترین شاخصه های انتخاب یک کارگزاری قابل اتکا است.

طبق آخرین آمارهای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ‌از ابتدای تاسیس بورس تا ابتدای سال 99 کمتر از 12 میلیون کد بورسی در ایران صادر شده بود، اما این رقم با صدور بیش از صدور 8 میلیون و 835 کد بورسی در 6 ماهه نخست امسال به بیش از 20 میلیون و 500 هزار کد و چیزی معادل یک چهارم جمعیت ایران رسیده است.

با وجود تعداد پرشمار سهامداران در کشور، این سوال مطرح می شود که فاکتورهای انتخاب یک کارگزاری خوب برای معاملات سهام چیست؟

همانگونه که می دانید خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی در بازار فقط توسط کارگزاران رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است و نمی توان به طور مستقیم اقدام به خرید و فروش سهام کرد.

بر این اساس”ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف بورس اعم از اوراق بهادار، بورس کالا یا بورس انرژی”، ” دسترسی سرمایه‌گذار به کارگزاری فاقد ازدحام و با قابلیت ارائه خدمات غیرحضوری ” ، ” در اختیار داشتن شعب متعدد و نزدیک به لحاظ بعد مسافت “، ” تخفیف کارمزد و ارائه خدمات اعتباری” ،” در اختیار داشتن سامانه معاملات برخط سریع، روان و کارآمد و بدون بار ترافیکی سنگین”، ” ارائه تحلیل، مشاوره و آموزش” و “ارائه خدمات پشتیبانی” جهت پاسخگویی به پرسش های فنی و عمومی در صورت بروز مشکل از مهمترین ویژگی های انتخاب یک کارگزار خوب برای سهامدار شدن است.

به طور کلی انتخاب یک کارگزار خوب برای سهامداران با سرمایه‌گذارای 500 هزار تا ده ها میلیارد تومان در بورس ضروری است. در این رابطه تمرکز کارگزار بر مشتریان حقیقی و محوریت آنها برای کارگزار نیز از شاخصه های مهم است، در غیر این صورت ممکن است سهامداران خرد اولویت کمتری در دریافت خدمات داشته باشند .

شرکت کارگزاری دلیران پارس از جمله کارگزاری های فعال و خوشنام بازار سرمایه و همچنین مـوسس بورس فلزات تهران است که سهم بسزایی در رشد و توسعه بـورس اوراق بهادار، کالاو انرژی و همچنین ارتقا جایگاه و فرهنگ آن در اقتصاد کـشورمان داشته و دارد.

گستردگي جغرافيايي با در اختیار داشتن 30 شعبه در شهرهای مختلف و شعب در حال تاسيس و ارائه خدمات به صورت كاملا غير حضوري از دیگر امتیازات و ویژگی های کارگزاری دلیران پارس برای مشتریان است.

معیارهای انتخاب یک کارگزاری

کارگزاری بانک آینده

کارگزاری نهادی است که بین شما و سازمان بورس ارتباط برقرار می کند تا در بازار معامله انجام دهید .

در این مقاله کارگزاری بانک آینده به شما معرفی خواهد شد.

این کارگزاری توانسته معامله گران بزرگ را جذب کند، همچنین آقای جبل عاملی هم از این کارگزاری استفاده می کنند.

در این مقاله اطلاعات ارزشمندی در مورد کارگزاری و نحوه انتخاب آن به شما خواهم داد تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

کارگزار کیست؟

پل ارتباطی بین معامله گر و سازمان بورس اوراق بهادار

تمامی اقدامات شما در بازار از طریق کارگزاری انجام می شود.

در کشورهای خارجی به کارگزار بروکر می گویند و نحوه عملکرد بروکرهای خارجی با داخلی تقریبا یکی است.

کارگزاری ها اشخاص حقوقی هستند که از طرف سازمان بورس مجوز فعالیت دارند.

وظایف یک کارگزاری:

 • ارائه پلتفرم معاملاتی ساده و سبک
 • اطلاع رسانی خبرهای مربوط به سهام ها
 • ارائه سرور پایدار و امن
 • واریز و برداشت
 • خرید و فروش
 • انتقال و دریافت دستورات معاملاتی خرید و فروش

در ادامه به دو مورد از مهمترین این موارد خواهیم پرداخت که پیشنهاد می کنم با دقت بیشتری مطالعه کنید:

واریز و برداشت / خرید و فروش

شما برای انجام معامله در بازار، باید ابتدا حساب خود را شارژ کنید.

بعد از افتتاح حساب معاملاتی در یک کارگزاری شما می توانید به سادگی حساب خود را شارژ کنید.

وقتی که اقدام به خرید سهام یک شرکت می کنید با توجه به حجم درخواستی تان ابتدا مبلغ مورد نظر بلوکه شده و بعد از تایید توسط سازمان بورس از حسابتان کسر می شود و در ازای آن تعداد سهام مورد نظرتان در حسابتان قرار می گیرد.

در هنگام فروش هم دقیقا به همین شکل است. زمانی که سهامی را که خریده شده را می فروشید، مبلغ آن ابتدا بلوکه می شود و بعد از تایید سازمان بورس به قدرت خریدتان اضافه می گردد.

جهت برداشت سود و سرمایه از حساب معاملاتی کافی است که به بخش واریز و برداشت در پلتفرم خود مراجعه معیارهای انتخاب یک کارگزاری کنید و درخواست خود را ثبت کنید.

معمولا تا 3 روز کاری بعد مبلغ درخواستی شما مبلغ وارد شده به حساب بانکی تان منتقل می شود.

در کارگزاری بانک آینده سرعت انجام تراکنش ها بسیار بالاست و بسیار دقیق زیر تراکنش های شما ثبت می شود.


انتقال و دریافت دستورات خرید و فروش:

یکی از مهمترین و اصلی ترین وظایف یک کارگزار انتقال دستورات خرید و فروش شما بلافاصله بعد از ثبت از طریق پلتفرم معاملات تان به سازمان بورس و دریافت نتیجه و نمایش آن به شما است.

که یکی از دلایلی که آقای جبل عاملی حساب معاملاتی شان را از کارگزاری دیگری به کارگزاری بانک آینده منتقل کردند همین مورد است.

فرض کنید همین الان قصد انجام معامله ای را دارید تا از نوسانات قیمت سود ببرید

در بورس ایران و در مسیر ثبت دستورات خرید یا فروش در دو جا مشکل اساسی وجود دارد.

اولی هسته مرکزی سازمان بورس و دومی ضعیف بودن سرور کارگزاری است.

هسته مرکزی سازمان بورس وظیفه تایید یا رد دستورات معاملاتی معاملات معامله گران تمامی کارگزاری ها را دارد.

این هسته هنگام بالا رفتن حجم معاملات اصلا خوب عمل نمی کند و خطاهایی را صادر می کند.

البته این مورد دائما در حال بهبود است و به زودی به طور کامل رفع می شود.

اما کارگزاری که بتواند به خوبی دستورات را به هسته معاملات در سازمان بورس برساند، کاملا انتخاب با شماست.

اگر کارگزاری که انتخاب می کنید اکثریت معامله گرانش سرمایه های خرد دارند، مدام درگیر دو موضوع خواهید شد.

موضوع اول، حملاتی است که توسط هکر ها مدام روی سرورهای این کارگزاری انجام می شود
موضوع دوم، پایین آمدن سرعت سرور و دریافت دستورات معامله گران به دلیل حجم بالای دستورات است.

متاسفانه اکثر کارگزاری ها با ارائه خدماتی مثل باشگاه مشتریان، تخفیف در کارمزدها و دوره های آموزشی سعی در جذب افرادی با سرمایه های بسیار کم دارند.

مشکل اول این است که به حدی حجم دستورات معاملاتی با مبالغ کم روی این کارگزاری ها زیاد شده که سرورشان مدام قطع می شود.

و مشکل دوم به دلیل جذب تعداد بالای افراد است که در صورت حمله هکرها سرمایه شما نابود خواهد شد.

راه حل چیست ؟

راه حل در این شرایط افتتاح حساب یا انتقال حساب معاملاتی تان به کارگزاری هایی مطمئن و امن است.

نگرش کارگزاری بانک آینده دقیقا به همین شکل است.

در این کارگزاری همه افراد می توانند به راحتی سرمایه گذاری و معامله کنند اما استراتژی جذب معامله گر در این کارگزاری کاملا متفاوت است.

تبلیغات پرزرق و برق و ارائه خدماتی بر پایه تخفیف های جزئی یا اعتباری نیست؛ چون این نوع تبلیغات و سیستم های خدماتی فقط برای جذب افرادی است که سرمایه های سرگردان کمی دارند و نمی دانند که با آن چه کار کنند. پس هرگز معیار خود را بر پایه این نوع خدمات جهت انتخاب کارگزاری تان قرار دهید.

مزیت های اصلی و بسیار مهم کارگزاری بانک آینده:

کارگزاری بانک آینده با دارا بودن رتبه الف و استراتژی صحیح جذب مشتریان با کیفیت تر، توانسته است به بستری بسیار مناسب برای افرادی تبدیل گردد که به دنبال خصوصیات زیر از یک کارگزاری هستند:

سرورهای پایدار و سریع :

سرورهایی که کارگزاری بانک آینده استفاده می کند در واقع سرور بانک آینده است و پروتکل و تجهیزاتی که خریداری و نصب شده است برای آن، در حد حساسیت یک بانک است و این به معنی این است که به طرز قابل توجهی می توانید پایداری و سرعت را تجربه کنید که این واقعا عالیست.

تیم پشتیبانی تخصصی و حرفه ای :

تیم نگهداری سرور و تجهیزات کارگزاری بانک آینده بسیار حرفه ای هستند؛ چون همانطور که گفته شد امنیت، سرعت و سلامت سرورهای یک بانک بسیار با اهمیت تر از یک کارگزاری است. به همین خاطر این کارگزاری به دلیل بانک بودن و در دسترس داشتن نیروی فوق حرفه ای در این زمینه برتری غیر قابل قیاسی نیز ایجاد کرده است.

مشتریان کم، خدمات دهی بسیار با کیفیت :

همانطور که گفته شد کارگزاری بانک آینده از استراتژی های تبلیغاتی بر پایه ارائه خدمات تخفیفی و یا اعتباری که اکثر کارگزاری های متاسفانه استفاده می کنند، استفاده نکرده و نخواهد کرد؛ به این خاطر که هدف و نگرش اعضای هیئت مدیره این کارگزاری جذب افراد با سرمایه های کلان بوده است و همواره سعی می کنند که از طریق عوامل بانکی که در اختیار دارند، بهترین مشتریان را انتخاب کنند. این یعنی معامله گران خرد بسیار در این کارگزاری کم است و عمده انرژی نیروهای کارگزاری روی ارائه خدمات بهتر، سرورهای پایدارتر، پشتیبانی عالی تر و بالا بردن سرعت انتقال دستورات قرار بگیرد.

دارای اعتبار و پشتوانه بانکی :

کارگزاری ها به خودی خود دارای اعتبار از طرف سازمان بورس اوراق بهادار هستند و تا زمانی که صلاحیت کار کردن نداشته باشند، مجوزی برایشان صادر نمی شود اما وقتی که یک بانک در کنار خدمات بانکی خود از اعتبارش استفاده می کند و خدمات کارگزاری را ارائه می دهد، در واقع اعتبار و امنیتی صد چندان را برای خودش ایجاد می کند. کارگزاری بانک آینده از سال 1384 با سرمایه 50 میلیون تومانی شروع به فعالیت کرد که طی اطلاعات آماری داده شده در سال 97 توانسته است با بهره گیری از اعتبارات بانکی و ارائه کیفیت عالی به مشتریان این سرمایه را به 40 هزار میلیون تومان ( 40.000.000.000 ) افزایش دهد که موفقیت بسیار بزرگی است.

پلتفرم فوق العاده قدرتمند و سریع :

پلتفرم های معاملاتی زیادی از کارگزاریهای مختلف رونمایی شده است که قدیمی ترین آنها سامانه اکسیر است که در حال حاضر کارگزاری بانک معیارهای انتخاب یک کارگزاری آینده نیز از آن استفاده می کند.شاید در نگاه اول از دکمه های جذاب در این پلتفرم استفاده نشده باشد و به بخوبی پلتفرم هایی مثل مفیدتریدر نرسد اما خیلی مهم است که بدانید این پلتفرم به دلیل سابقه فعالیت بسیار زیادی که دارد در شرایط مختلف بازار کاملا عملکرد خوبی از خود نشان داده است و علت اصلی آن طراحی سبک و حرفه ای آن است و اینکه هیچ گاه حاضر نشده به خاطر بالا بردن تعداد مشتریانش از این طریق کیفیت را فدای آن کند.

معیارهای انتخاب یک کارگزاری

افزایش شعب فعال کارگزاری دلیران پارس به 33 شعبه در سطح کشور

با موافقت و صدور مجوز شرکت بورس ، شعب کارگزاری دلیران پارس در 3 شهرستان دیگر افتتاح شد و بدین ترتیب تعداد دفاتر فعال کارگزاری به 33 معیارهای انتخاب یک کارگزاری شعبه در سطح کشور رسید.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری دلیران پارس، شرکت بورس اوراق بهادار در روزهای اخیر با افتتاح شعب جدید کارگزاری دلیران پارس در شهرستان های کاشان، ساوه و گنبدکاووس موافقت و متعاقب آن دفاتر جدید کارگزاری در این شهرستان‌ها آغاز به کار کرد.

کارگزاری دلیران پارس هم اکنون از نظر توسعه دفاتر و شعب در میان 15 کارگزاری برتر کشور معیارهای انتخاب یک کارگزاری معیارهای انتخاب یک کارگزاری قرار دارد و افزایش دفاتر آن به 50 شعبه تا پایان سال در دستور است.

خدمات بورسی کارگزاری دلیران پارس تا کنون در استان های تهران با 5 شعبه، البرز با 3 شعبه، اصفهان با 3 شعبه، قزوین و کرمان هر یک با دو شعبه و همچنین استان های مرکزی، قم، فارس، زنجان، گلستان، مازندران، خراسان رضوی، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، بوشهر و هرمزگان ارائه می شد که با افتتاح دفاتر جدید، تعداد شعب کارگزاری به 33 شعبه رسید.

این در حالی است که کارگزاری دلیران پارس برای ثبت نام متقاضیان در کارگزاری و صدور کد بورسی با بیش از 900 دفتر پیشخوان دولت نیز قرارداد دارد.

آزاد سازی سهام عدالت و اعلام حمایت های دولت از بازار سرمایه در سال جاری موج عظیمی از سهامداران جدید را وارد بورس اوراق بهادار کرده است، این در حالی است که فقدان خدمات کارگزاران بورس اعم از مدیریت معاملات، کنترل ریسک و راهنمایی، مشاوره و آموزش در بسیاری از شهرهای کشور به عنوان حلقه مفقوده ارتباط مردم با بازار سهام وجود داشته و به عنوان خلاء جدی احساس می شود.

بنا بر برخی آمارها در حال حاضر از 1359 شهر کشور تنها 250 شهر به دفاتر و شعب کارگزاری های بورس دسترسی دارند ، بر این اساس توسعه دفاتر و شعب کارگزاری دلیران پارس از برنامه ها و اولویت های اصلی بوده و تا پایان سال توسعه دفاتر تا رسیدن به50 شعبه فعال در سراسر کشور در دستور کار خواهد بود.

سامانه برتر معاملات آنلاین در شرکت کارگزاری دلیران پارس

نیمه نخست سال 1399 رکوردی تاریخی را در ورود سرمایه های مردمی به بازار سهام به ثبت رساند، این در حالی است که کندی و قطع سامانه های معاملاتی از گلایه های رایج بود که از سوی تازه واردان بورس به گوش می رسید.

دلیران پارس

کارگزاری دلیران پارس بر همین اساس به موضوع ویژگی های یک سامانه معاملاتی مناسب پرداخته است.

سامانه های آنلاین معاملات، امکان سفارشات سهام را به صورت لحظه ای فراهم کرده اند، یعنی همزمان با مشاهده و پیگیری روند قیمت و معاملات بازار سرمایه می توان سفارش خرید یا فروش را از طریق سامانه معاملاتی ارسال کرد تا معاملات در لحظه انجام شود.

به طور کلی 3 نوع سامانه معاملاتی آنلاین وجود دارد.

 • سامانه معاملات آنلاین که تحت وب بوده و با دریافت نام کاربری و رمز عبور از طریق کارگزار در اختیار سهامدار قرار می گیرد.
 • نسخه موبایلی که به همین ترتیب و با نصب اپلیکشین بر روی گوشی تلفن همراه فعال شده و تمامی امکانات معاملات آنلاین تحت وب را در اختیار کاربر قرار می دهد.
 • نسخه نرم افزاری که از سوی سازمان بورس ارائه شد اما به دلیل فقدان زیر ساخت های لازم استفاده از آن چندان معمول نیست.

امکان ارسال سفارش پیشرفته و همچنین حذف لحظه ای سفارشات، اتصال حساب بانکی به سیستم معاملات، مشاهده پرتفوی لحظه ای، نمایش سبد دارایی سهام، دریافت پیام های ناظر بازار، نمایش 3 مظنه برتر خرید و فروش و جزئیات سهم، مشاهده لیست خرید و فروشهای سهامدار،گردش حساب، تقاضای دریافت وجه و تحلیل تکنیکال از جمله امکات معاملات آنلاین سهام است.

در عین حال یک سامانه خوب معاملاتی باید حائز ویژگی های دیگری نیز باشد که سرعت بالا برای معاملات در لحظه، بدون کندی و قطعی، امکان خرید اتوماتیک عرضه های اولیه، پشتیبانی مناسب و پاسخگویی به پرسش های سهامداران از دیگر ویژگی های یک سامانه خوب معاملاتی است که در جلب رضایت سهامداران نقش به سزایی داشته و کارگزاری دلیران پارس ضمن ثبت نام رایگان و سریع،چنین سامانه ای را در اختیار سهامداران خود قرار می دهد.

برای دسترسی به سامانه معاملات نیاز به کد معاملاتی است، پس از آن در هر کجای دنیا که سهامدار اینترنت در اختیار داشته باشد، می تواند حساب خود را شارژ کرده و خرید و فروش سهام را انجام دهد.

معیارهای انتخاب یک کارگزاری مطمئن برای بورسی شدن

شرکت کارگزاری دلیران پارس از جمله کارگزاری های فعال و خوشنام بازار سرمایه و همچنین مـوسس بورس فلزات تهران است که سهم بسزایی در رشد و توسعه بـورس اوراق بهادار، کالاو انرژی و همچنین ارتقا جایگاه و فرهنگ آن در اقتصاد کـشورمان داشته و دارد.

انتخاب یک کارگزاری خوب نقش بسزایی در موفقیت سرمایه گذارانی که عزم ورود به بازار سرمایه را دارند، خواهد داشت و در این میان ” صرف معیارهای انتخاب یک کارگزاری حداقل وقت و در اختیار داشتن سامانه معاملاتی سریع، روان و بدون بار ترافیکی سنگین، از بارزترین شاخصه های انتخاب یک کارگزاری قابل اتکا است.

طبق آخرین آمارهای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ‌از ابتدای تاسیس بورس تا ابتدای سال 99 کمتر از 12 میلیون کد بورسی در ایران صادر شده بود، اما این رقم با صدور بیش از صدور 8 میلیون و 835 کد بورسی در 6 ماهه نخست امسال به بیش از 20 میلیون و 500 هزار کد و چیزی معادل یک چهارم جمعیت ایران رسیده است.

با وجود تعداد پرشمار سهامداران در کشور، این سوال مطرح می شود که فاکتورهای انتخاب یک کارگزاری خوب برای معاملات سهام چیست؟

همانگونه که می دانید خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی در بازار فقط توسط کارگزاران رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است و نمی توان به طور مستقیم اقدام به خرید و فروش سهام کرد.

بر این اساس”ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف بورس اعم از اوراق بهادار، بورس کالا یا بورس انرژی”، ” دسترسی سرمایه‌گذار به کارگزاری فاقد ازدحام و با قابلیت ارائه خدمات غیرحضوری ” ، ” در اختیار داشتن شعب متعدد و نزدیک به لحاظ بعد مسافت “، ” تخفیف کارمزد و ارائه خدمات اعتباری” ،” در اختیار داشتن سامانه معاملات برخط سریع، روان و کارآمد و بدون بار ترافیکی سنگین”، ” ارائه تحلیل، مشاوره و آموزش” و “ارائه خدمات پشتیبانی” جهت پاسخگویی به پرسش های فنی و عمومی در صورت بروز مشکل از مهمترین ویژگی های انتخاب یک کارگزار خوب برای سهامدار شدن است.

به طور کلی انتخاب یک کارگزار خوب برای سهامداران با سرمایه‌گذارای 500 هزار تا ده ها میلیارد تومان در بورس ضروری است. در این رابطه تمرکز کارگزار بر مشتریان حقیقی و محوریت آنها برای کارگزار نیز از شاخصه های مهم است، در غیر این صورت ممکن است سهامداران خرد اولویت کمتری در دریافت خدمات داشته باشند .

شرکت کارگزاری دلیران پارس از جمله کارگزاری های فعال و خوشنام بازار سرمایه و همچنین مـوسس بورس فلزات تهران است که سهم بسزایی در رشد و توسعه بـورس اوراق بهادار، کالاو انرژی و همچنین ارتقا جایگاه و فرهنگ آن در اقتصاد کـشورمان داشته و دارد.

گستردگي جغرافيايي با در اختیار داشتن 30 شعبه در شهرهای مختلف و شعب در حال تاسيس و ارائه خدمات به صورت كاملا غير حضوري از دیگر امتیازات و ویژگی های کارگزاری دلیران پارس برای مشتریان است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.