پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت


نحوه قیمت گذاری در سپیدار

همان‌طور که در مقاله قیمت گذاری چیست؟ خواندید، قیمت گذاری با سنجش، ارزیابی، اندازه جامعه هدف و محصول در بازار مشخص می‌شود، و عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا.

قبل از بحث در مورد نحوه قیمت گذاری در نرم افزار سپیدار ، در مباحث حسابداری روش های نگهداری موجودی کالا به 2 روش صورت می‌پذیرد :

روش های قیمت گذاری موجودی کالا

که به 4 روش انجام می‌گیرد :

  1. اولین صادره از اولین وارده (FIFO)
  2. اولین صادره از آخرین وارده (LIFo)
  3. میانگین موزون
  4. شناسایی ویژه


برای درک بهتر موضوعات روش های نگهداری و قیمت گذاری موجودی کالا با توجه به رویداد ها به مقاله “روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا” مراجعه نمایید.

با توجه به اینکه نرم افزار حسابداری سپیدار دارای روش سیستم دائمی بوده و با روش میانگین موزون روزانه قیمت گذاری می‌شود و با این فرض با هر بار خرید قیمت جدیدی محاسبه می‌شود. برای محاسبه بهای تمام شده یک واحد از محصول موردنظر فرمول آن به این قرار است؛

نحوه قیمت گذاری در سپیدار

حال با توجه به توضیحات ارائه شده، مراحل انجام قیمت گذاری اسناد انبار در سپیدار به شکل زیر می‌باشد؛

برای این منظور به قسمت سیستم تامین کنندگان و انبار بخش عملیات گزینه قیمت گذاری اسناد انبار را انتخاب نمایید؛

در فرمی که در اختیارتان قرار می‌گیرد ؛

1- انبار موردنظر را انتخاب نمایید.

2- تا کدام تاریخ قرار است برای انبار انتخاب شده قیمت گذاری محاسبه و ثبت شود را وارد نمایید.

نکته: توجه نمایید ” از تاریخ ” با توجه به سال مالی تاریخ شروع آن به صورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.

3- در نهایت گزینه محاسبه را انتخاب کنید.

با توجه به اینکه روش محاسبه بهای تمام شده به روش میانگین موزون بوده درنتیجه در زمان قیمت گذاری سیستم خرید هایی که با توجه به آنها عملیات قیمت گذاری را انجام می‌دهد را نشان می‌دهد.

محاسبات قیمت گذاری اسناد انبار برای فرم های خروج انبار، برگشت خروج انبار و برگشت رسید انبار امکان‌پذیر خواهد بود و به هیچ عنوان امکان ثبت دستی قیمت در این فرم ها وجود نخواهد داشت.

با توجه به اینکه در خصوص عملیات انبار ستونی به عنوان مبنا در فرم های خروج انبار، برگشت خروج انبار و برگشت رسید انبار وجود دارد که معنی و مفهوم مبنا این است که؛

پس در صورتی که برگشت خروج انبار با مبنای فاکتور برگشتی ثبت شود امکان ثبت دستی قیمت برگشتی وجود خواهد داشت در غیر اینصورت نمیتوان مبلغ پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت برگشتی را به صورت دستی وارد نمود.

در صورتی که برگشت رسید انبار با مبنای رسید انبار ثبت شود به همان قیمتی که کالا خریداری شده برگشت خواهد شد در غیر این‌صورت نمیتوان مبلغ برگشتی را به صورت دستی وارد نمود.

نکته: در نسخه ی بعد از5.1.2 امکان ثبت مبلغ توافقی برگشت از خرید وجود دارد که با توجه به این مبلغ در صورتی که مبلغ ثبت شده با قیمتی که توسط سیستم محاسبه می‌شود اختلاف داشته باشه سیستم بر اساس مبلغ اختلاف به حسابی که به عنوان مبلغ اختلاف برگشت رسید میباشد لحاظ خواهد شد.

  • که سند حسابداری برگشت رسید انبار بدین شرح می‌باشد( در صورت عدم وجود اختلاف مبالغ)؛

حساب‌های پرداختنی/تفصیل طرف مقابل *****

فرض کنید گردش عملیات انبار کالایی بدین صورت است ؛

با توجه به گردش کالای موردنظر، فرم های برگشت رسید و برگشت خروج انبار دارای قیمت نبوده و باید از طریق سیستم قیمت گذاری انجام شود البته ذکر این نکته الزامی می‌باشد که در فرم برگشت رسید انبار برای کالای موردنظر قیمت توافقی ثبت شده است؛

با توجه به اینکه برگشت خروج انبار به منزله ی رسید انبار(ورودی) می‌باشد با در نظر گرفتن فرمول میانگین موزون میانگین خرید ثبت خواهد شد.

فرض کنید گردش حسابی عملیات انبار کالایی بدین شرح است؛

  • که سند حسابداری برگشت رسید انبار بدین شرح می‌باشد( در صورت وجود اختلاف مبالغ)؛

حسابهای پرداختنی/تفصیل طرف مقابل ****

معین اختلاف توافقی بهای تمام شده برگشت رسید ****

با توجه به اینکه برگشت خروج انبار با مبنای فاکتور پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت برگشتی ثبت می‌شود امکان ثبت مبلغ به صورت دستی با توجه به اینکه مبلغ برگشتی به چه میزان بوده است در صورت عدم ثبت مبلغ برگشت خروج انبار ، در زمان قیمت گذاری اسناد انبار پیغامی با عنوان زیر نشان می‌دهد که در صورت عدم ثبت مبلغ در فرم برگشت خروج انبار ، سیستم با روش میانگین موزون محاسبات قیمت گذاری را انجام می‌دهد.

ممکن در زمان انجام قیمت گذاری با پیغام زیر مواجه شوید؛

که دلیل آن این است که در محدوده ای که برای انبار مربوطه در حال انجام قیمت گذاری می‌باشد فاکتور فروشی ثبت شده که خروج انبار مربوط به آن ثبت نشده است یا تعداد فروشی که به عنوان موجودی فروش رفته کالای مربوطه ثبت شده است به همان میزان از انبار خارج نشده است و همچنین برای فاکتور برگشتی. که برای برطرف پیغام مربوطه مسیر ذیل را پیش ببرید؛

سیستم شرکت بخش فهرست گزینه فعالیت‌های روز را انتخاب نمایید.

فرمی که در اختیارتان قرار می‌گیرد؛

با توجه به گزینه های فاکتور برگشتی فاقد برگشت خروج، فاکتور های تحویل نشده ، خروج انبارهای بدون فاکتور میتوان به ترتیب فرم برگشت خروج انبار ، خروج انبار ، فاکتور فروش صادر نمایید.

با توجه به اینکه ممکن است در سیستم عملیات انتقال بین انبار انجام شود روند انجام قیمت گذاری به شرح زیر است؛

  • ابتدا انبار مبدأ ( خروج انبار) قیمت گذاری اسناد انبار انجام شود.
  • در نهایت انبار مقصد ( رسید انبار) قیمت گذاری اسناد انبار انجام شود.
  • اگر انتقال بین انبار مبدأ و مقصد در یک مدت زمان کوتاه انجام می‌شود بهتر است در زمان قیمت گذاری اسناد انبار هم برای انبار مبدأ و هم برای انبار مقصد مدت محدوده ی تاریخی کمتر در نظر گرفته شود.
  • قبل از قیمت گذاری اسناد انبار معین سمت بدهکار خروج انبار و معین سمت بستانکار رسید انبار در زمان ثبت انتقالی تعیین شود.

در مواردی ممکن است گردش کالایی به این صورت باشد؛

در زمان قیمت گذاری با پیغام زیر؛

به دلیل اینکه اولین گردش ثبت شده برای کالای مربوطه، برگشت خروج انبار بوده است و هیچ رسید انباری ثبت نشده است و با توجه به اینکه امکان ثبت دستی در فرم برگشت خروج انبار امکانپذیر نمی باشد پس در این نوع حالت سیستم اجازه ثبت مبلغ فی را به صورت دستی می‌دهد.

با توجه به این‌که در زمان ثبت عملیات انبار، معین انتخاب نشده باشد( معین های انبار در قسمت تنظیمات نرم افزار مشخص می شوند) در زمان قیمت گذاری اسناد انبار با پیغام زیر مواجه خواهید شد؛

حساب معین درخواست شده باید مشخص شود در غیر این‌صورت ادامه قیمت گذاری انجام نخواهد شد .

در نهایت بعد از قیمت گذاری اسناد انبار برای کالاهای مربوطه، به فهرست فرم های انبار رفته و به صورت جمعی اسناد حسابداری را صادر نمایید؛

نکته:

در صورتی که میتوان قیمت گذاری انجام شده را برگشت داد که ؛

1) اسناد حسابداری صادر شده برای هر یک از فرم ها به صورت جمعی حذف شده باشند.

2)به فهرست قیمت گذاری اسناد انبار رفته و قیمت گذاری مربوطه را انتخاب و گزینه برگشت از محاسبه را انتخاب نمایید

نکاتی که از منفی شدن کالاها در انبار باید رعایت شود شامل موارد زیر می‌باشد؛

برگ برنده این روزهای بازار چیست؟

با توجه به رشد چشمگیر روز گذشته شاخص کل به نظر می رشد فضای بازار از هیجانات هفته گذشته فاصله گرفته و فعالان در حال حاضر تمایلی به فروش ندارند و دوباره ارزش معاملات بهبود یافته و به نظر میرسد با بازگشت آرامش نسبی اقتصادی، ورود نقدینگی به بورس در حال تحقق است.

برگ برنده این روزهای بازار چیست؟

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد و به نقل از مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر(اماکو)، روز گذشته بازار بورس در در حالی سپری شد که از همان ابتدای بازار شاهد رشد شاخص و تشکیل صف های خرید در شرکت های بزرگ و به نوعی لیدر از جمله خساپا، وبملت و شبندر بودیم. علاوه بر سهم های بزرگ ولیدر سهم های کوچک نیز با توجه به پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت جو مثبت بازار مورد توجه قرار گرفتند به طوری که شاخص هم وزن نیز 675 واحد رشد را تجربه کرد. اما اگر بخواهیم کمی در مورد این افزایش شاخص صحبت می کنیم می توانیم افزایش آن را به آرام شدن فضای سیاسی و وعده وعیدهای کشورهای اروپایی به همراه روسیه و چین به منظور دور زدن تحریم ها، فروکش کردن هیجانات در بازارهای موازی، چشم انداز و انتظارات مثبت سرمایه کذاران از گزارش های ماهانه و همچنین کم شدن عرضه حقوقی ها در بازار دانست به طوری که می توان به پا برجا بودن صفوف خرید و در نتیجه رشد قیمتی امید داشت. اما در این بین نباید نزدیک شدن شاخص کل به سقف تاریخی خود را فراموش کرد. هر چند پیش بینی ها و انتظارات بر این است که همزمانی این امر با ارائه گزارشات خوب فصلی و ماهانه شرکت ها منجر به عبور از سطح مقاومتی شاخص کل شده و رشد آن ادامه یابد.

اما در خبرها مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: نخستین کوره واحدهای بنزین سازی مرحله سوم پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» وارد مدار تولید شد. با بهره برداری کامل از مرحله سوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس تا پایان امسال، ظرفیت تولید بنزین به بیش از ۴۰ میلیون لیتر در روز می رسد. صحرایی مدیرعامل جدید بورس گفت که نقدینگی کشور 1600 هزار میلیارد است که دولت برای هدایت بخش قابل توجهی از آن به سمت بورس برنامه دارد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در خصوص مشکل صنعت خودرو و قطعه سازی گفت مهمترین بخشی که در تحریم‌های داخلی وجود دارد این است که برای قطعه‌سازی با وجود آن که قیمت مواد اولیه، هزینه دستمزد و نرخ ارز همگی بالا رفته اما قیمت‌ قطعات تغییری نداشته است. علت‌ تمام فشارهای وارد شده به صنایع خودرو و قطعه‌سازی، قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو و سپردن آن به شورای رقابت است که همیشه هم قیمت‌ها را پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین و اعلام کرده است.

در کدال قاسم گزارش شش ماهه خود را روانه بازار کرد که در این مدت به ازای هر سهم 26 ریال سود محقق کرد. این شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 175 ریال زیان محقق کرده بود. شکربن نیز در همین مدت 656 ریال به ازای هر سهم سود محقق کرد که رشد 52 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد. بیمه ما در شش ماهه نخست سال جاری با رشد 77 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 214 ریال سود محقق کرد. ولملت نیز در همین بازه زمانی با رشد 14 درصدی توانست به ازی هر سهم 108 ریال سود محقق کند. دفارا نیز در جهشی بسیار عالی به ازای هر سهم 220 ریال سود محقق کرد این در حالی است که این شرکت در شش مااهه نخست سال قبل به ازای هر سهم 562 ریال زیان شناسایی کرده بود.

نگاهی گذرا به گزارش های کدال نشان می دهد تا کنون از شرکت ها گزارش های خوبی را شاهد بودیم و حتی انتظار بر این است که از سوی شرکت های پتروشیمی و فولادی و معدنی نیز گزارش های بهتری را شاهد باشیم. در خصوص بانکی ها نیز بحث تسعیر ارز دارایی های ارزی می تواند رشد قابل توجهی در سودآوری سال جاری این شرکت ها داشته باشد. اما در بازار امروز چشم انداز مثبت گزارش های فصلی شرکت ها و امید به گزارش های خوب و تاثیر حداقلی از تحریم ها می تواند بازار مثبتی را رقم بزند و در این بین به نظر می رسد گروه خودرویی، بانکی و پالایشی معاملات بهتری را نسبت به سایر گروه ها داشته باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.