ارزش دفتری به ازای هر سهم عادی چیست؟


عضو هیات مدیره در گفت و گو با بورس ٢۴ : سرمایه گذاری سایپا در شرکت های رنا، سایپا و سایر شرکت‌های خودرویی به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهامداری می‌کند، از جمله ۳ ملک مهم پلاسکوکار ، الهیه و ایزدشهر از دارایی های مهم سرمایه گذاری سایپا است ، با توجه به این که این سه ملک درصورت فروش با قیمت کارشناسی بالغ بر ۴٠٠ میلیارد تومان برای شرکت سودآوری دارد، سرمایه گذاری سایپا در نظر دارد بزودی از ملک الهیه خارج شود. طبق برآوردهای اولیه فروش این املاک بر اساس قیمت ثبت شده در آخرین آگهی حداقل اضافه ارزشی حدود ۴٠٠ میلیارد تومان برای شرکت ایجاد خواهد کرد که در صورت فروش با قیمت‌های پایه ثبت شده در آگهی شرکت به ازای هر سهم ۳۷ تومان سود شناسایی خواهد شد.زمین ایزد شهر با مساحت ۹۹ هزار متر مربع ١١٠ میلیارد تومان ارزش دفتری دارد ، پلاسکوکار نیز ارزش دفتری سی و پنج میلیاردی و ملک الهیه با ارزش دفتری ۹۰ میلیارد تومان روی هم رفته ۴٠٠میلیارد تومان برای شرکت سود آوری خواهند داشت.

گروه حسابداری دانشگاه باختر ایلام

حسابداري سرمايه‌گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار شركت: حسابداری میانه

حسابداري سرمايه‌گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار شركت:

موضوعات اساسي در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌ها عبارتند از:

1- طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها2- ارزش‌يابي و شناسايي درآمد سرمايه‌گذاري‌ها 3- افشاي كامل سرمايه‌گذاري‌ها.

1- طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها:

به طور كلي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط شركت‌ها براساس نيت و هدف مديريت درتاريخ تحصيل سرمايه‌گذاري به سه گروه كلي زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

الف) سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد:

اين گونه اوراق به اوراقي گفته مي‌شوند كه هدف مديريت از خريد آنها فروش مجدد آنها در آينده نزديك مي‌باشد و شركت قصد ندارد اين گونه اوراق را براي يك مدت طولاني نگهداري كند. معمولاً نيت و هدف مديريت از تحصيل اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها كسب سود ناشي از افزايش قيمت اوراق در بازار بورس مي‌باشد.

ب: اوراق بهادار آماده براي فروش:

به اوراقي گفته مي‌شود كه هدف و نيت مديريت از خريد آنها قصد نگهداري آنها براي آينده قابل پيش‌بيني مي‌باشد. به طور كلي اين گونه اوراق به اوراقي گفته مي‌شوند كه نه تحت عنوان اوراق قابل داد و ستد و نه تحت عنوان اوراق بهاداري كه تا تاريخ سررسيد نگهداري نمي‌شوند طبقه‌بندي مي‌كردند.

ج: اوراق قرضه‌اي كه تا تاريخ سررسيد نگهداري مي‌شود:

به اوراقي گفته مي‌شود كه مديريت شركت تصميم مي‌گيرد آنها را تا تاريخ سر رسيد نگهداري نمايد و به ندرت پيش مي‌آيد كه اين گونه اوراق را قبل از تاريخ سررسيدشان سند به فروش برسانند.

] ارزشيابي و شناسايي درآمد سرمايه‌گذاري:

به طور كلي درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار به عنوان سود سهام و يا سود تضمين شده و يا سود و زيان ناشي از فروش سرمايه‌گذاري‌ها را بايستي در دفاتر شناسايي و ثبت نمايند. و در صورت سود و زيان همان سال نيز گزارش گردد. اما طبق استانداردهاي جيد حسابداري شركت‌ها ملزم هستند سود و زيان تحقق نيافته بعضي از سرمايه‌گذاري‌ها را كه ناشي از نگهداري آنها مي‌باشد شناسايي و ثبت نمايند. به طور خلاصه عمليات ناشي از ارزشيابي و شناسايي درآمد سرمايه‌گذاري‌ها به تفكيك سرمايه‌گذاري‌ها در ذيل توضيح داده مي‌شود:

الف) اوراق بهادار قابل داد و ستد:

اين گونه اوراق در تاريخ ترازنامه بايستي به ارزش متعارف روز يا بازار شناسايي گزارش گردد. هرگونه سود يا زيان تحقق نيافته ناشي از نگهداشت اين گونه اوراق در صورت سود و زيان گزارش مي‌شود.

ب: اوراق بهادار آماده براي فروش:

اين گونه اوراق نيز بايستي در تاريخ ترازنامه به ارزش متعارف ارزش‌گذاري شود و هرگونه سود يا زيان تحقق نيافته ناشي از نگهداشت اين اوراق در قسمت حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش مي‌شود.

ج: اوراق قرضه‌اي كه تا سررسيد نگهداري مي‌شود :

اين گونه اوراق در تاريخ ترازنامه بايستي به ارزش دفتري (ارزش اسمي + هرگونه صرف - هرگونه كسر) شناسايي شود. پس اين گونه اوراق را نبايستي به ارزش متعارف اندازه‌گيري كرد.

سود تحقق نيافته: سود ناشي از نگهداشت

سود تحقق يافته: سود ناشي از فروش

موضوعات اساسي در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌ها:

- ارزش‌يابي و شناسايي

- افشاء كامل سرمايه‌گذاري

طبق اصل بهاي تمام شده كليه سرمايه‌گذاري‌ها بايستي به بهاي تمام شده ثبت گردند. منظور از بهاي تمام شده قيمت نقدي خريد سرمايه‌گذاري‌ها + هزينه‌هاي جانبي آنها شامل ماليات نقل و انتقال، حق‌الزحمه كارگذار و . . . مي‌باشد.

هزينه‌هاي جانبي + قيمت نقدي خريد: ب.ت

ب.ت - ارزش متعارف: سود تحقق نيافته

شركت الف سرمايه‌گذاري‌هاي زير را در نتايج اول مهرماه x 1 انجام داده است:

1- خريد 1000 سهم از سهام عادي شركت ب به مبلغ هر سهم 2000.

2- خريد 2000 سهم از سهام ممتاز 10% شركت ج به مبلغ هر سهم 5000 كه 50 هزار ريال براي تحصيل سهام ممتاز، هزينه‌هاي كارگذاري پرداخت شد.

مطلوبست ثبت‌هاي مربوط به تحصيل سرمايه‌گذاري

نيت مديريت از تحصيل اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها فروش آنها در آينده نزديك مي‌باشد.

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام عادي ب 000/000/2

000/000/2 = 1000 × 000/2

000/000/10 = 5000 × 2000

000/050/1 = 50 + 000/000/10

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام ممتاز ج 000/050/10.

* شركت ماهان اوراق بهادار زير را طي سال 85 تحصيل كرده است:

الف) تعداد 220 سهم عادي شركت آلفا نقداً به قيمت هر سهم 6000 ريال خريداري شد. هزينه‌هاي كارگذاري و نقل و انتقال به مبلغ 30000 ريال توسط شركت ماهان پرداخت گرديد.

ب) تعداد 1000 سهم از سهام ممتاز شركت بتا در معاوضه با زمين تحصيل گرديد.

ارزش نقدي زمين 000/000/3 ريال است و ارزش متعارف آن طبق نظر كارشناس 000/4500 ريال بود. هزينه‌هاي كارگذاري و انتقال سهام به مبلغ 000/100 ريال توسط شركت ماهان پرداخت گرديد.

در ضمن نيت مديريت از تحصيل اين گونه اوراق نگهداري آن‌ها در آينده قابل پيش‌بيني مي‌باشد.

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام عادي شركت آلفا 000/350/1

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام ممتاز شركت بتا 000/100/5

-سود ناشي از تحصيل سرمايه‌گذاري 000/100/2

ارزش متعارف سهام قابليت بيشتري نسبت به ارزش متعارف زمين دارد.

اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت گلنوش که به عنوان سریع المعامله در بازارر تلقی شده وبه ارزش بازار ارزیابی میشوند در پایان سال 1×13 اولین سال سرمایه گذاری به شرح زیر است :

بهای تمام شده ارزش بازار

شرکت بهنوش 250000 240000

شرکت گلنوش 400000 430000

مطلوب است ثبت لازم در دفتر روزنامه در تاریخ 1×13 .

تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکت گلنوش 30000

تعدیل ارزش سرمایه گذاری در شرکت بهنوش 10000

درامد حاصل از سرمایه گذاری 20000

توجه به اطلاعات مثال بالا چنانچه سرمایه گذاری در سهام شرکت گلنوش در تاریخ 24/2/ 1×13 به مبلغ 420000 ریال به فروش برسد مطلوب است انجام ثبت لازم در دفتر روزنامه .

زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری 10000

وجوه نقد 420000

سرمایه گذاری در شرکت گلنوش 400000

تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکت گلنوش 30000

شرکت ونوس در 15/2/1×13 تعداد 3000 سهام عادی شرکت اروم دشت و4000 سهم ممتاز شرکت ارس را یکجا به مبلغ 19300000 ریال خریداری نمود ومبلغ 200000 ریال نیز بابت کمیسیون خرید پرداخت نمود .

در تاریخ خرید ارزش هر سهم رکت اروم دشت 4000 ریال وهر سهم رکت ارس 3000 ریال بوده است مطلوب است تخصیص بهای تمام شده سهام خریداری شده براساس روش ارزش نسبی فروش؟

قیمت تمام شده سرمایه گذاری = 19500000=200000+19300000

نوع سهام تعدادخرید قیمت بازارهرسهم

سهام عادی ارم دشت 3000 4000

سهام ممتاز ارس 4000 2000

ارزش بازار سهام نسبت تحصیل بهای تمام شده

12000000 60% 11700000

8000000 40% 7800000

2000000 100% 19500000

قیمت تمام شده سهام اروم دشت 11700000=60%*19500000

قیمت تمام شده سهام ممتاز ارس 7800000=40%*19500000

استهلاك انباشته - ب.ت: ارزش دفتري

* شركت بامداد 000/4 سهم از سهام عادي شكرت گرگان را در تاريخ 2/1/85 به قيمت هر سهم 3000 ريال تحصيل كرد. شركت بامداد با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري نمي‌تواند در شركت گرگان نفوذ داشته باشد. مديريت شركت بامداد در نظر دارد سهام را براي مدت طولاني نگهداري كند.

قيمت بازار هر سهم در پايان سال 85 مبلغ 1700 ريال بود. مطلوبست ارائه ثبت‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري در شركت گرگان در دفاتر شركت بامداد.

چگونگي گزارش‌گري و انعكاس مانده حساب سرمايه‌گذاري را در صورت‌هاي مالي شركت بامداد توضيه دهيد.

- آماده براي فروش

- آماده براي فروش

- نگهداشته تا تاريخ سررسيد

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام عادي شركت گرگان 000/000/12

000/800/6 = 4000 × 1700

000/5200 = 000/800/6 - 000/000/12

-زيان تحقق نيافته 000/200/5

-حساب ارزشيابي 000/200/5

شركت سهام بامداد

سرمايه‌گذاري دراوراق بهادار آماده براي فروش - سهام گرگان 000/000/12

حساب ارزشيابي 000/200/5

ارزش متعارف 000/800/6

حقوق صاحبان سهام:

زيان تحقق نيافته ناشي از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار براي فروش - سهام گرگان

· شركت ماهر 2000 سهم از سهام عادي شركت ميهم را در تاريخ 1/8/85 به قيمت هر سهم 1000 ريال تحصيل نمود و بابت هزينه‌هاي كارگذاري و انتقال مبلغ 000/30 ريال پرداخت كرد. شركت ماهر سهام را به قصد فروش در آينده نزديك و استفاده از سود ناشي از تغيير حقيقت‌ها خريداري نموده است. شركت ماهر همچنين 8000 سهم از سهام عادي شركت نارگان را در تاريخ 10/10/85 به قيمت هر سهم 1800 ريال خريداري و مبلغ 000/200 ريال بابت هزينه‌هاي انتقال و حق‌الزحمه كارگزار پرداخت كرد. شركت ماهر در نظر دارد سهام نارگان را براي آينده قابل پيش‌بيني نگهداري نمايد. حقيقت بازار سهام در پايان سال 85 به شرح زير است.

شركت ميهن 1300 ريال. شركت نارگان 1600 ريال

مطلوبست طبقه‌بندي سهام تحصيل شده تحت عنوان اوراق بهادار قابل داد و ستد يا اوراق بهادار آماده براي فروش.

ثبت تحصيل سرمايه‌گذاري و هرگونه تعديلات پايان سال 85 در دفاتر شركت ماهر نحوه انعكاس و گزارشگري سود و زيان تحقق نيافته در صورت‌هاي مالي شركت ماهر نحوه انعكاس و گزارشگري حساب سرمايه‌گذاري در سهام شركت ميهن و شركت نارگان در صورت‌هاي مالي شركت ماهر.

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام ميهن 000/030/2

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش سهام نارگان 000/600/14

-ح ارزشيابي سهام ميهن 000/570

-سود تحقق نيافته 000/570

-زيان تحقق نيافته - سهام نارگان 000/800/1

-حساب ارزشيابي 000/800/1

000/570 = 030/2 - 000/2600

زيان 000/800/1 = 000/600/14 - 000/800/12

صورت سود و زيان

سود تحقق نيافته ناشي از اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام ميهن 000/570

سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش

سهام نارگان 000/600/14

- ح ارزش دفتری به ازای هر سهم عادی چیست؟ ارزشيابي 000/800/1

ارزش متعارف سهام نارگان 000/800/12

سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار - داد و ستد

سهام ميهن 000/030/2

+ ح ارزشيابي 000/570

ارزش متعارف سهام ميهن 000/2600

ح-ص-س: زيان تحقق نيافته ناشي از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام نارگان 000/800/1

با توجه به اطلاعات مثال قبل فرض كنيد شركت ماهر سهام شركت ميهن و نارگان را تا پايان سال x 6 نگهداري كرده و قصد مديريت شركت ماهر از لحاظ نگهداري سرمايه‌گذاري تغيير نكرده است.

قيمت بازار سهام در پايان سال x 6 به شرح زير است:

هر سهم شركت ميهن 1700 ريال

هر سهم شركت نارگان 2500 ريال

مطلوبست ثبت هرگونه تعديلات لازم به تاريخ پايان سال x 6 در دفاتر شركت ماهان.

ارزش دفتری چه نقشی در تحلیل بنیادی دارد؟

ارزش دفتری

محاسبه «ارزش»، مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران است و استراتژی سرمایه‌گذاران زیادی بر همین اساس بنا شده است. برخی به دنبال خرید سهامی هستند که زیر ارزش واقعی آن، قیمت‌گذاری شده است؛ روشی که وارن بافت بزرگ در این چند دهه دنبال کرده است. برخی نیز در جستجوی سهامی هستند که ارزش آن روز به روز افزایش یابد، همانند آنچه که برای شرکت تسلا و مالک آن، ایلان ماسک رخ داده است. در واقع مبنای بسیاری از تصمیمات انسان بر پایه «ارزش‌دار» بودن کار یا تصمیمی است.

برای محاسبه ارزش، راه‌ها و فرمول‌های متعددی وجود دارد اما یکی از پرکاربردترین انواع ارزش، ارزش دفتری یا Book value است. ارزش دفتری در زمینه‌های متفاوتی کاربرد دارد. در مورد دارایی‌ها، اصطلاح ارزش دفتری به معنای هزینه اصلی یک دارایی منهای استهلاک انباشته آن است. همچنین در مورد یک شرکت، اگر بدهی‌ها را از ارزش کل دارایی‌های شرکت کسر کنیم، آن چه باقی می‌ماند همان ارزش دفتری است. به عبارت ساده‌تر ارزش دفتری از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام به دست می‌آید. این نسبت نشان می‌دهد در صورت انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی‌ها به ازای هر سهم، چه میزان نصیب سهام‌داران می‌شود. این ارزش را می‌توان به عنوان ارزش خالص دارایی (NAV) یک شرکت نیز در نظر گرفت که به عنوان کل دارایی‌های آن منهای دارایی‌های نامشهود (حق ثبت اختراع، سرقفلی) و بدهی‌ها محاسبه می‌شود. برای هزینه اولیه سرمایه‌گذاری، ارزش دفتری ممکن است خالص یا ناخالص هزینه‌هایی مانند هزینه‌های تجارت، مالیات فروش، هزینه خدمات و غیره باشد.

برای درک بهتر موضوع فرض کنید مجموع ارزش دارایی‌های (دارایی‌های جاری و غیرجاری) شرکت الف در پایان سال اول فعالیت آن، 100 میلیارد تومان است. این شرکت همچنین در مجموع هفتاد میلیارد تومان به بانک‌ها و سایر شرکت‌ها، بدهی (جاری و غیرجاری) دارد؛ بنابراین، مجموع حقوق صاحبان سهام این شرکت سی میلیارد تومان خواهد بود. حال اگر شرکت مذکور در مجموع تعداد ۲۰ میلیون سهم منتشر کرده باشد، ارزش دفتری هر سهم این شرکت1500 تومان خواهد بود.

دلیل ذکر کلمه «دفتر» در ارزش دفتری سهم هم این است که اعداد و ارقام مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت، براساس ارقام ثبت شده در دفاتر حسابداری شرکت، مدنظر قرار می‌گیرند. یکی از نسبت‌های مورد استفاده در تحلیل بنیادی، نسبت P/B است که از تقسیم قیمت روز یک سهم به ارزش دفتری آن به دست می‌آید. سرمایه‌گذاران می‌توانند با مقایسه ارزش دفتری هر سهم با قیمت بازار آن به یک آگاهی نسبی برای گران بودن یا ارزان بودن قیمت بازار سهم، نسبت به ارزش واقعی آن برسند. اگر ارزش دفتری سهم کمتر از قیمت فعلی (قیمت بازار) سهم باشد، سهم گران به‌حساب می‌آید. اما در شرایط معمولی و عادی یک شرکت، اگر ارزش دفتری بیش از ارزش بازاری آن باشد، یعنی یک سهم ارزنده زیر قیمت در حال معامله است.

«وساپا» فروش گسترده دارایی و پرتفولیوتکانی جدی را استارت زد

عضو هیات مدیره در گفت و گو با بورس ٢۴ : سرمایه گذاری سایپا در شرکت های رنا، سایپا و سایر شرکت‌های خودرویی به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهامداری می‌کند، از جمله ۳ ملک مهم پلاسکوکار ، الهیه و ایزدشهر از دارایی های مهم سرمایه گذاری سایپا است ، با توجه به این که این سه ملک درصورت فروش با قیمت کارشناسی بالغ بر ۴٠٠ میلیارد تومان برای شرکت سودآوری دارد، سرمایه گذاری سایپا در نظر دارد بزودی از ملک الهیه خارج شود. طبق برآوردهای اولیه فروش این املاک بر اساس قیمت ثبت شده در آخرین آگهی حداقل اضافه ارزشی حدود ۴٠٠ میلیارد تومان برای شرکت ایجاد خواهد کرد که در صورت فروش با قیمت‌های پایه ثبت شده در آگهی شرکت به ازای هر سهم ۳۷ تومان سود شناسایی خواهد شد.زمین ایزد شهر با مساحت ۹۹ هزار متر مربع ١١٠ میلیارد تومان ارزش دفتری دارد ، پلاسکوکار نیز ارزش دفتری سی و پنج میلیاردی و ملک الهیه با ارزش دفتری ۹۰ میلیارد تومان روی هم رفته ۴٠٠میلیارد تومان برای شرکت سود آوری خواهند داشت.

«وساپا» فروش گسترده دارایی و پرتفولیوتکانی جدی را استارت زد

بورس24 : "وساپا" را از این جهت بال سایپا می دانیم که، به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری در این سال های فعالیت تلاش کرده با تمرکز روی سهام سایپا بیش از پیش مدیریت تحرکات سهام این شرکت را بر عهده بگیرد، حالا ، دیگر سفر " وساپا " به مقصد گسترش سرمایه گذاری در سایر حوزه ها آغاز شده است از سویی باید در مورد مدیریت دارائی های مازاد به نتیجه مطلوب برسد تا با دست پرتری به استقبال سرمایه گذاری در سهام مختلف برود.

این را هم بدانیم که همچنان رسالت سرمایه گذاری سایپا حفظ سنگر سهام خودرویی بوده و امسال را، سال خودرویی ها می داند.

بورسی شدن شرکت لوتوس پارسیان و ایجاد اضافه ارزش پرتفوی " وساپا " از دیگر برنامه های سال ۹۷ بوده است که همچنان در پرتفوی شرکت نقش پر بازده و پر رنگی دارد.

علیرضا محمد پور عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سایپا در مورد برنامه های سال جاری شرکت از فروش دارائی های غیر مولد و تبدیل به دارائی های مولد و پیگیری فروش ملک ایزدشهر ، پروژه برج باغ الهیه و پلاسکو کار خبر داده است که همین موضوع مهر تاییدی بر حضور پر رنگ تر " وساپا "در سرمایه گذاری های متنوع بورسی خواهد بود.

عضو موظف هیات مدیره سرمایه گذاری سایپا در گفت و گو با بورس24 از آخرین برنامه های این شرکت سخن گفته است.

نظر شما در مورد صنعت خودرو چیست؟

امسال سال خودرویی هاست و با توجه به تفاوت حدود ۱۸۰ درصدی رشد شاخص کل بازار به نسبت شاخص صنعت خودرو انتظار می رود با افزایش میزان تولید این صنعت و کاهش تحریم ها و لزوم ایجاد توازن در برخی اجزای اقتصاد، رشد صنعت خودرو دور از ذهن نباشد.

صنعت خودرو یکی از پایه‌های اقتصاد ما می‌باشد که باید در آن تغییراتی ایجاد شود.

به نظر شما سایپا می تواند تجدید ارزیابی بدهد؟

در مورد افزایش سرمایه سایپا از محل تجدید ارزیابی ها با توجه به این که این شرکت در سال ۹۳ از محل دارایی‌های خود افزایش سرمایه داشته و سال ۹۴ نیز از زیر مجموعه های این شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی رخ داده است، امسال هم می تواند این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اتفاق بیفتد، که قطعاً با این اتفاق راهی برای خروج از ماده ۱۴۱ شرکت به وجود می آید.

چرا این شرکت را سرمایه گذاری سایپا نامیده شده اند ؟

سرمایه‌گذاری سایپا علاوه بر این که درحوزه صنعت خودرو فعالیت دارد به دلیل این که یک شرکت چند رشته ای است می تواند در فرصت هایی که در بازار برای شرکت های و صنایع مختلف از جمله پتروشیمی فولاد، حمل و نقل و غیره رخ داده ورود کند و برای خود سایپا به عنوان سهامدار اصلی خود ارزش افزوده ایجاد نمایند.

وضعیت سود آوری شرکت در سال جاری چگونه بوده است؟

سرمایه گذاری سایپا در پایان سال97 حدود ۵۰ میلیارد تومان سودآوری داشته که بالای 80درصد آن از محل سود تقسیمی حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود بوده است. اما در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸ حدوداً 50 میلیارد تومان سود کسب نموده که ۹۹درصد آن از محل خرید و فروش سهام و معاملات خود بوده است و تا پایان سال یقینا افزایش چشم‌گیری خواهد داشت. از اهداف شرکت این است که همه رکوردهای سال های مختلف را زده و سود خوبی را شناسایی نماید ، این سود از محل فعالیت های خرید و فروش سهام برای شرکت خواهد بود و به تقسیم سود شرکت‌های زیرمجموعه و سایر موارد ارتباطی ندارد.

در مورد رویال صدف کیش می توان به این نکته اشاره کرد که این شرکت از دو بعد برای سرمایه گذاری سایپا اهمیت دارد؛ از بُعد استفاده از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه در کنار سرمایه گذاری سایپا به طوریکه در ۶ ماهه حدود 7.5 میلیارد تومان سود کسب نموده و از بعد حوزه بازرگانی که با توجه به ظرفیت های بالقوه‌ای که در حوزه صنعت خودرو در تامین قطعات، برای شرکت سایپا ، وجود دارد استفاده نموده و هم کسب سود نماید و هم مدیریت ریسک تامین قطعات برای شرکت سایپا را میسر سازد.

در مورد پرتفوی بورسی و غیر بورسی خود توضیح می دهید؟

سرمایه گذاری سایپا در شرکت های رنا، سایپا و سایر شرکت‌های خودرویی به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهامداری می‌کند، از جمله ۳ ملک مهم پلاسکوکار ، الهیه و ایزدشهر از دارایی های مهم سرمایه گذاری سایپا است ، با توجه به این که این سه ملک درصورت فروش با قیمت کارشناسی بالغ بر 400 میلیارد تومان برای شرکت سودآوری دارد، سرمایه گذاری سایپا در نظر دارد بزودی از ملک الهیه خارج شود.

در مورد دو ملک دیگر توضیح می دهید؟

طبق برآوردهای اولیه فروش این املاک بر اساس قیمت ثبت شده در آخرین آگهی حداقل اضافه ارزشی حدود 400 میلیارد تومان برای شرکت ایجاد خواهد کرد که در صورت فروش با قیمت‌های پایه ثبت شده در آگهی شرکت به ازای هر سهم ۳۷ تومان سود شناسایی خواهد شد. زمین ایزد شهر با مساحت ۹۹ هزار متر مربع 110 میلیارد تومان ارزش دفتری دارد ، پلاسکوکار نیز ارزش دفتری سی و پنج میلیاردی و ملک الهیه با ارزش دفتری ۹۰ میلیارد تومان روی هم رفته 400میلیارد تومان برای شرکت سود آوری خواهند داشت.

در خصوص چابک سازی پرتفوی شرکت چه برنامه ای دارید؟

می توانیم اشاره کنیم که بخشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری سایپا به گروه سایپا ، زامیاد ، رنا و غیره اختصاص دارد که در تلاش هستیم برای این شرکت‌ها تحرک و حمایت‌هایی را داشته باشیم. تا با چرخش این سهام سودآوری برای شرکت ایجاد نمایید و در موقعیت های مختلف و در شرایط مختلف بازار از آن ها حمایت کنیم.

در مورد شرکت های بورس کالا و انرژی چه برنامه ای دارید؟

در خصوص برخی از سهام از جمله سپرده گذاری مرکزی، بورس انرژی و بورس کالا نیزبرنامه‌هایی برای شرکت وجود دارد با توجه به این که سهام این شرکت ها ارزش افزوده چندانی نخواهند داشت تا جایی که امکان داشته از شرکت سپرده گذاری مرکزی خارج شده‌ایم و به زودی از دو سهام بورس انرژی و بورس کالا نیز خارج خواهیم شد که سود این شرکت ها 25 میلیارد تومان خواهد بود.

پرتفوی شرکت در بورس به چه سمت و سویی می رود؟ البته با توجه به این که سرمایه گذاری سایپا در حوزه خودرویی تخصص دارد.

با توجه به این که خودرویی ها و زیرمجموعه شان در سال جاری وضعیت مناسبی خواهند داشت روی این شرکت ها و زیرمجموعه آن تمرکز کرده ایم و همچنین سرمایه گذاری در بخش های دیگر مانند بانک ها، کشتیرانی و حوزه آی تی را نیز در دستور کار داریم تا در این سهام به صورت کوتاه مدت و میان مدت سوددهی کسب نمائیم.

برنامه تان در لوتوس چیست؟

در خصوص سهم لوتوس با توجه به این که ۱۶ درصد از سهام این شرکت را در اختیار داریم تا قبل از ورود این شرکت به بورس از سود تقسیمی آن بهره مند می شدیم ، اما در حال حاضر در نظر داریم با چرخش در شرکت های زیرمجموعه از خرید و فروش این سهم نیز بهره مند شویم، لوتوس از سهم های بنیادی بازار است و حمایت از این سهم برای سرمایه گذاری سایپا اولویت خواهد بود.

رسالت اصلی سرمایه گذاری سایپا چیست؟

به طور کلی رسالت اصلی ما این است که به بازار نشان دهیم ، سهامی مانند سایپا در حال حاضر ارزنده هستند و جای رشد خواهند داشت به هر حال شاخص خودرو نسبت به شاخص بورس عقب تر مانده و جای رشد دارد زمانی که این سهم به ارزش واقعی خود برسند ارزش پرتفوی ما هم افزایش خواهد داشت. نکته دیگر این که به نظر می رسد که سرمایه‌گذاری رنا به زودی از زیان خارج شده و سودده خواهد شد و این می‌تواند برای ما خبر خوشحال کننده ای باشد.

در خصوص تحرکات سرمایه گذاری سایپا در سهام شرکت سایپا بیشتر توضیح دهید.

می توان گفت با توجه به دیدگاهی که مدیر عامل ارشد سایپا دارد برنامه ای برای رشد غیر عادی و افت های شدید نخواهیم داشت، این موضوع برای نخستین بار در مجمع امسال کاملاً مشخص شده چرا که قیمت سهم در زمان ورود به مجمع و بعد از مجمع تفاوتی نداشته است و این اتفاق در سال های گذشته رخ نداده ، به دنبال این نیستیم که در سهم نوسان گیری رخ می دهد و هر زمان احساس کنیم که چنین اتفاقی بیفتد برای حمایت از سهم ورود خواهیم کرد.

ارزش منصفانه

ارزش منصفانه

در این مقاله به توضیح جامع از ارزش منصفانه و روش های مبتنی بر بهای تمام شده و حسابداری ارزش منصفانه از دید سازمان امور مالیاتی به قلم کارشناس خبره حسابداری می پردازیم.

ارزش منصفانه چیست ؟

مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقوقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.

چگونگی تعیین ارزش منصفانه و قانون سازمان امور مالیاتی

حسابرسان امور مالیاتی می توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران و سایر مراجع اطلاعاتی ذیربط بهره برداری نمایند .

در مواردی که مطابق این دستورالعمل ارزش مذکور جایگزین درآمد ابرازی مودی می شود؛ مابه التفاوت ارزش و ارزش ابرازی، درآمد کتمان شده و یا هزینه غیرواقعی ، حسب مورد تلقی نخواهد گردید.

لذا مشمول جریمه های موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی نخواهد بود .ارزش دفتری به ازای هر سهم عادی چیست؟

تعیین ارزش بازار یا منصفانه در سرمایه گذاری

شاید بخواهیم که تعیین ارزش منصفانه را در سرمایه گذاری خود به کار ببریم.

باید این نکته را در نظر داشته باشیم که ارزش منصفانه وابسته به فرضیات است و عدد دقیق آن چه که در آینده در مورد یک دارایی اتفاق می‌افتد را به دست نمی‌دهد.

نحوه تعیین ارزش بازار یا منصفانه

برای مثال اگر سهام خاصی را مدنظر داشته باشیم باید حاصل تقسیم مقدار سود سهام سال بعد بر نرخ بازده را منهای نرخ رشد کنیم تا عدد تخمینی ارزش منصفانه آن سهام موردنظر به دست بیاید.

مثال دیگر را مطرح می کنیم، فرض کنید که سود سهام موردنظر خود را در 5 سال گذشته در نظر گرفته‌اید و متوجه شده‌اید که سهام موردنظر به طور متوسط 6 درصد در سال رشد کرده است.

به شرطی که انتظار منطقی از سهام خود داشته باشید، می‌توانید انتظار 6 درصد سود در ارزش منصفانه سهام را داشته باشید.

ارزش منصفانه در سازمان امور مالیاتی

بهای تمام شده در ارزش منصفانه

روش مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی

در روش مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی یک روش حسابداری است که در آن دارایی‌های ذکر شده در صورت‌های مالی شرکت بر مبنای قیمتی که در ابتدا برای خرید آن‌ها پرداخت شده، ثبت شده‌اند.

بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۱ دارایی‌های ثابت مشهود، يک قلم دارايی ثابت مشهود كه واجد شرايط شناخت به عنوان ارزش دفتری به ازای هر سهم عادی چیست؟ دارايی باشد، بايد به بهای تمام شده اندازه‌گيری شود.

این روش بر مبنای معاملات قبلی شرکت است و محافظه کارانه، آسان برای محاسبه و قابل اعتماد است.

با این حال، بهای تمام شده تاریخی یک دارایی ممکن است ارتباط خود با ارزش آن دارایی در آینده را از دست بدهد.

چنانچه شرکتی یک ساختمان را چند دهه پیش خریداری کرده باشد، ارزش بازار فعلی ساختمان می‌تواند بیشتر از رقم ثبت شده در حساب‌ها باشد.

مثالی از بهای تمام شده تاریخی

به عنوان مثال، فرض کنید شرکت الف ۵۰ سال پیش چندین ساختمان در تهران به قیمت ۵ میلیون تومان خریداری کرده است.

اکنون، ۵۰ سال بعد، یک ارزیاب املاک پس از بررسی ساختمان‌ها نتیجه می‌گیرد که ارزش بازار مورد انتظار آن‌ها ۵ میلیارد تومان است.

با این حال، اگر این شرکت از اصول حسابداری بهای تمام شده تاریخی استفاده کند، هزینه مالکیت ثبت شده در ترازنامه ۵ میلیون ریال باقیمانده است.

بسیاری ممکن است احساس کنند که ارزش دارایی‌های شرکت به طور دقیق در دفاتر منعکس نمی‌شود.

با توجه به این اختلاف، برخی از حسابداران هنگام گزارش صورت‌های مالی دارایی‌ها را به ارزش بازار (ارزش منصفانه) ثبت می‌کنند.

سهام چیست؟

سهام

هر شرکت سهامی خاص یا سهامی عام به قسمت‌هایی مساوی تقسیم می‌شود که به هر یک از این قسمت‌ها یک سهم گفته می‌شود.
اگرفرضا ما یک شرکت را به صورت یک کیک بزرگ درنظر بگیریم، این کیک به قسمت‌های دقیقا مساوی تقسیم شود و هر قسمت از این کیک یک سهم است.
اساسی‌ترین فرق بین یک شرکت سهامی خاص با سهامی عام این است که همه می‌توانند سهام شرکت‌های عام را خرید و فروش کنند یعنی برای عموم خرید و فروش آن آزاد است، ولی سهام شرکت‌های سهامی خاص تحت مالکیت عده‌ای خاص است.
وقتی که شما یک سهم از شرکت خریداری می‌کنید در فعالیت‌ها، و سود و زیان آن شرکت شریک می‌شوید و سهامدار آن شرکت خواهید بود.

چه شرکت‌هایی می‌توانند سهام خودرا در بورس عرضه کنند؟

شرکت‌هایی که دارای شرایط خاصی هستند و طبق یکسری قوانین خاص که سازمان بورس برای آن‌ها تعیین می‌نماید، می‌توانند سهام خود را در بورس تهران عرضه کنند.
همه افرادی که کد بورسی دریافت کرده‌اند می‌توانند سهام این شرکت‌ها را خرید و فروش کنند.

در بورس تهران بیشترین اوراق بهاداری که خرید و فروش می‌شود سهام است.

سهام یک نوع اوراق بهادار ارزش دفتری به ازای هر سهم عادی چیست؟ ارزش دفتری به ازای هر سهم عادی چیست؟ است.

سهام را می‌توان از جهات مختلفی تقسیم کرد:

از نظر شکل:

  • سهام با نام
  • سهام بی نام

از نظر حقوق دارنده سهام:

از نظر ماهیت آورنده:

  • سهام نقدی
  • سهام غیر نقدی

توضیح سهام از نظر شکل:

همانطور که در قسمت بالا گفته شد، سهام به دو نوع بی‌نام و با نام تقسیم می‌شود.

سهام بی نام :

اگر در برگه سهام نام کسی به عنوان صاحب سهام درج نشده باشد و یا این برگه در دفتر سهام شرکت به نام کسی ثبت نشده باشد، این سهم یک سهام بی‌نام است.
مالکیت سهام برای کسی است که برگه سهام در دست اوباشد. در واقع اینگونه سهام در قانون تجارت تابع قوانین در وجه اسناد حامل است.
در واقع برای انتقال اعتبار این برگه به دیگری شما نیاز به هیچ گونه تشریفات و قرارداد انتقال ندارید. و ارزش سهام متعلق به کسی است که ورقه سهام را در اختیار دارد.

سهام با نام :

در مقابل سهام بی‌نام، سهام با نام قرار می‌گیرد که مالکیت در سهام با نام و بی نام متفاوت می باشد.
سهم با نام سهمی است که نام دارنده آن در ورقه سهام قید شده باشد یا در دفتر سهام شرکت ثبت شود. این امر موجب می‌شود هویت صاحب سهام برای شرکت مشخص باشد.
شرایط شکلی انتقال سهم با نام در ماده ۴۰ لایحه قانونی اینگونه پیش بینی شده است که
«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.
در موردی که تمامی مبلغ اسمی پرداخت نشده است، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است».
این قانون به خوبی مشخص می‌کند هر گونه نقل و انتقال در خصوص این ورقه باید به موجب قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده صورت پذیرد.

توضیح از نظر حقوق دارنده سهام:

اگر بخواهیم سهام را بر اساس حقوق دارنده سهم طبقه بندی کنیم دو نوع سهم داریم: سهام عادی و سهام ممتاز

سهام عادی چیست؟

دارنده سهام عادی، در واقع، صاحب کسری از مالکیت شرکت است و تمام ریسک موجود در فعالیت اقتصادی شرکت را به میزان سهامی که در اختیار دارد، متقبل شده است،در بورس تهران فقط سهام عادی معامله می‌شود.

همچنین به سرمایه‌ای که از راه فروش سهام عادی شرکت تامین می‌شود، سرمایه سهمی گفته می‌شود. هیچ شرکتی نمی‌تواند بیش از میزانی که در متن اساسنامه به نام سرمایه مجاز از آن یاد شده است، از راه فروش سهام اضافی سرمایه مورد نیاز خود را تامین کند، مگر پس از طی تشریفات خاص قانونی.

سهام ممتاز (Preferred Shares) چیست؟

نوعی سهام است که برخی ویژگی‌های اوراق قرضه و سهام عادی را دارد. در صورت انحلال شرکت، صاحبان سهام ممتاز در مقایسه با دارندگان سهام عادی در توزیع دارایی‌های شرکت حق‌تقدم دارند و ممکن است دارای حق‌رای هم باشند.

توجه: در بورس تهران چیزی به عنوان سهام ممتاز وجود ندارد.

پیش از این که سود سهام عادی پرداخت شود باید سود سهام ممتاز (سال جاری و سال‌های گذشته) پرداخت شود. برخی سهام ممتاز نیز قابل تبدیل به سهام عادی هستند و دارندگان آن حق دارند در درصدی از سود اضافی شرکت نیز سهیم شوند.
سود سهام ممتاز به طور ثابت پرداخت می‌شود و در مورد سهام ممتاز با سود انباشته حتی در صورتی که شرکت قادر به پرداخت سود سهام نباشد، سود این گونه سهام به صورت انباشته در سال یا سال‌های بعد پرداخت خواهد شد. گاهی سهام ممتاز پس از چند سال قابل تبدیل به سهام عادی به قیمت ارزش اسمی خواهند بود و در صورتی که قابل بازخرید باشند شرکت در یک تاریخ معین مبلغ بازخرید را به سهامدار پرداخت می‌کند.
همچنین ممکن است شرکت به میزان ارزش سهام ممتاز خود سهام عادی منتشر و به سهامداران پرداخت کند. اما چنانچه سهام ممتاز از نوع غیرقابل بازخرید باشد، سهامداران به طور مرتب و ثابت سود سهام ممتاز خود را دریافت خواهند کرد. دارنده سهام ممتاز ممکن است حق رای هم داشته باشد، اما بیشتر در صورتی حق رای خواهد داشت که پرداخت سود سهام وی به تعویق افتاده باشد.
در سال‌های پررونق کسب‌وکار که درآمد شرکت افزایش می‌یابد، سود سهام‌داران عادی نیز افزایش خواهد یافت؛ اما سود سهام‌داران ممتاز (که دارای نرخ سود ثابت هستند) تغییری نخواهد کرد. سهام ممتاز، معمولا موعد سررسید ندارد. سود سهام ممتاز، به صورت چهارماهه یا نیم‌سال پرداخت می‌شود و نشان‌دهنده‌ی مالکیت بدون حق رأی در یک شرکت است.
در زمان ورشکستگی یا انحلال شرکت، ابتدا بدهی‌های شرکت تسویه می‌شود و سپس باید حقوق صاحبان سهام ممتاز پرداخت شود. باقیمانده‌ی دارایی‌ها به سهام‌داران عادی تعلق خواهد گرفت. در صورتی که شرکت، اوراق قرضه نیز صادر کرده باشد، باید هنگام پرداخت بدهی‌های خود (قبل از پرداخت سود به سهام‌داران ممتاز) این اوراق را نیز تسویه کند، زیرا اوراق قرضه در رده‌ی بدهی‌های شرکت قرار می‌گیرند و از این رو، نسبت به سهام ممتاز از اولویت بالاتری برخوردار خواهند بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.